ПОРЯДОК визначення розміру плати за тимчасове використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 19 червня 2014 р.                                                                                       №106

Про затвердження Порядку визначення розміру

плати за тимчасове використання місць (для

розміщення об’єктів зовнішньої реклами), які

перебувають у комунальній власності

територіальної громади міста Баранівки

     Керуючись пп.7 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.16 Закону України «Про рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067, п.5.1 та п.5.2 Правил розміщення зовнішньої реклами на території м.Баранівка, затверджених рішенням 11-ї сесії Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Порядок визначення розміру плати за тимчасове використання місць (для розміщення об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Баранівки, згідно з додатком 1.

2.Затвердити форму типового договору на право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Баранівки, згідно з додатком 2.

3.Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті міської ради та в місцевих ЗМІ.

4.Встановити, що дане рішення набуває чинності з 1 липня поточного року, але не раніше його офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в місцевих ЗМІ.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Гнилорибу.

 

Міський голова                                                                           А.Душко

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                О.Бабінець

 

Додаток 1 до рішення виконкому

від 19.06.2014 року №106

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за тимчасове використання місць

для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Баранівки

1.Плата за право тимчасового використання місць (для розташування  рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади Баранівської міської ради (далі – плата), складається з базових тарифів (табл. 1).        

2.Плата не враховує податок на додану вартість та інші податки, які повинні бути обчислені додатково відповідно до законодавства. 

Табл. 1. Базові тарифиз/п

Вид рекламного засобу

Одиниця виміру
за кв. м.

Плата за місяць
у відсотках від мін. зарплати

1.

Щит, що стоїть окремо

за 1кв. м.

1 %

2.

Щит на фасаді будинку         

за 1кв. м.

1 %

3.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика  

за 1кв. м.

1 %

4.

Тимчасова виносна спеціальна конструкція

за 1кв. м.

1 %

5.

Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоять окремо

за 1кв. м.

1 %

6.

Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді    

за 1кв. м.

1 %

7.

Телефонна кабіна, урна, лава, інші елементи зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії      

за 1кв. м.

1 %

8.

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії

за 1кв. м.

1 %

3.Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

4.У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок сплачуваної площі здійснюється у межах описаного  прямокутника  (зовнішні габарити).

При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться, як за повний.

5.Місячний розмір плати, визначений відповідно до базових тарифів, зазначається в договорі про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається з розповсюджувачем зовнішньої реклами.( Типовий договір  додається в додатку 2 до цього рішення.)

6.Плата за використання місць вноситься авансом не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному. При укладенні нового договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій плата вноситься авансом не менш, як за один місяць.

7.За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів тимчасових спеціальних конструкцій, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

8.За тимчасове користування місцями, на яких розташовані вивіски, плата не встановлюється та не стягується.

При розміщенні однією особою на одному фасаді будівлі (споруди) декількох вивісок плата не стягується лише за умови використання одного місця.

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                       О.Бабінець

 

Додаток 2 до рішення виконкому

від 19.06.2014 року №106

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на право тимчасового користування місцями
для розміщення об’єктів зовнішньої реклами

м.Баранівка

« ___ »  ____________ 20__ року

Баранівська міська рада (надалі – «Міська рада»), в особі міського голови _________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони, та __________________­_____________________ (надалі – «Користувач»), з другої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. Терміни в Договорі

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, Правил розміщення зовнішньої реклами на території м.Баранівка, затверджених рішенням 11-ї сесії Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497.

2. Предмет Договору

2.1. Міська рада надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місце (місця) площею ___ кв. м., що перебуває (перебувають) у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами за адресою: ___________________________________________________, згідно зі схемою (ескізом) місць розташування об’єктів зовнішньої реклами, що додається, і на терміни відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах м.Баранівка, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Баранівка, чинними на час видачі дозволів.
2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів припинений (закінчився).
2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами Міська рада надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу.
2.4. За встановлений Міською радою пріоритет «Користувач» справляє плату за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.
2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною частиною цього договору.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Міська рада має право:
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Баранівці, положень цього договору.
3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем».
3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Міської ради здійснити за рахунок «Користувача» демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше, ніж три місяці, передбачених розділом 4 цього договору.
3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у випадках, передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Баранівці.
3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, передбачених чинним законодавством України.
3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Міська рада зобов’язується:
3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи пріоритетів «Користувача».
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Баранівці.
3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.

3.3. «Користувач» має право:
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданих дозволів.
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Баранівці.

3.4. «Користувач» зобов’язаний:
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», Правил розміщення зовнішньої реклами.
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами за розрахунковими тарифами, що діють на день сплати.
3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.
3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.
3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача».
3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, після закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.

3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться незалежно від того, чи використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує.
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану.
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити міську раду про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків

4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, затверджених виконавчим комітетом Баранівської міської ради, згідно з переліком конструкцій (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» щомісячно для узгодження), а також бухгалтерського розрахунку.
4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати за користування в сумі ____________________ грн.* не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на розрахунковий рахунок _______________________, код ЄДРПОУ 04344386, одержувач «Баранівська міська рада», МФО 811039 ГУДКУ у Житомирській області,  згідно з формулою розрахунку:
П = S х Т,
де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу;
Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%);
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламо носія, проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби, на яких розміщуються вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» здійснюється за узгодженням з міським головою.

5. Відповідальність Сторін

5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору, «Користувач» сплачує на користь Міської ради пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме в період, за який нараховується пеня.
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного демонтажу конструкції після закінчення терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує Міській раді штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв.

6. Форс – мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі Сторін. У разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний термін.
6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані компетентними державними органами як обставини непереборної сили.

7. Термін дії Договору

7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету чи дозволу на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу.
7.2. Заява на пролонгацію договору подається в міську раду за місяць до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу.
7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Міську раду за місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу.

7.4. Договір достроково припиняє дію:
7.4.1. За взаємною згодою Сторін.
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради «Користувачу» відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради.
7.4.3. За рішенням суду.
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 3.4.5. Договору, - за ініціативою Міської ради.

8. Прикінцеві положення

8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння спір передається на розгляд до Господарського суду Житомирської області.
8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і являють собою невід’ємну частину Договору.
8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Термін дії договору з___________________по__________________
Продовжено з___________________по________________________
Продовжено з___________________по________________________

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

«Сторона 1»:

 

«Сторона 2»:

 

 

 

Баранівська міська рада

 

____________________________

Місцезнаходження:

вул. Леніна,20, м.Баранівка,

Житомирська область, 12701

 

код ЄДРПОУ 04344386, р/р________________________,

МФО 811039

ГУДКУ в Житомирській області.

 

Місцезнаходження:

______________________________________

Адреса для листування: _____________________________________,
_____________________________________

р/р _________________________________ в _____________________________________,

МФО ________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________

ІНП _________________________________

 

 

 

 

Міський голова

 

___________________

 

 

 

__________________ /________________/

 

__________________ /_________________/

       (підпис)                               (ПІП) 

 

           (підпис)                               (ПІП) 

М.П.

 

М.П.

* - плата за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами змінюється із зміною встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

 

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                           О.Бабінець

Друк E-mail