Про затвердження Положення про комісію з питань визначення переможця для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

           

Десятої сесії                                           6 – го скликання

         від  15.09.2011 року   №480

         Про затвердження Положення про

         комісію з питань визначення переможця

         для проведення експертної грошової

         оцінки земельної ділянки

 

З метою визначення на конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності щодо виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок для подальшої їх передачі у власність шляхом продажу, керуючись ст.12,127,128 п.12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. №381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити Положення про комісію з питань визначення переможця для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (додаток 1).

2.      Створити комісію з питань визначення переможця для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (додаток 2).

3.      Доручити міському голові Душку А.О. на підставі подання зазначеної комісії, укладати договори з суб’єктами оцінювання-переможцями конкурсного відбору на виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки (додаток 3).

 

 

 

Міський голова                                                                             А.О.Душко     

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Додаток 1

                                                                                                           до рішення 10 сесії 6 скл.

від 15.09.2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань визначення переможця для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки


   Це Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам - підприємцям та юридичним особам .
   Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.


1. Визначення термінів.


У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
об'єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок на території м.Баранівка;
суб'єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) :
- юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;
- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;
договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки - договір, укладений між Баранівською міською радою та суб'єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурентних засадах відповідно до цього Положення;
експертна грошова оцінка земельної ділянки - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.


2. Загальні положення


2.1. Конкурс по відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі - Комісія). Персональний склад конкурсної Комісії, зміни до кількісного та персонального складу Комісії затверджується рішенням Баранівської міської ради.
2.2. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членамиКомісії.
У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.
2.3. Очолює Комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; видає доручення, обов'язкові для членів комісії; організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії; представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.
2.4.На період довготривалої відсутності голови Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження виконує заступник голови комісії.
2.5. Секретар комісії: забезпечує здійснення Комісією наданих їй повноважень; забезпечує виконання доручень голови комісії; готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; оформляє протоколи засідань комісії.
2.6. До повноважень Комісії належать: підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу; підготовка пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності п.3.5 цього Положення; повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.


3. Інформування про проведення конкурсного відбору суб′єктів оціночної діяльності


3.1.Інформація про проведення конкурсного відбору суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовано об'єкти нерухомого майна, що підлягають продажу власникам цих об'єктів на неконкурентних засадах підготовлена конкурсною Комісією, має містити: дату, час і місце проведення конкурсу;
завдання на виконання робіт із експертної грошової оцінки земельної ділянки;
основні характеристики земельної ділянки; строк виконання робіт(у разі потреби);
перелік документів, які подаються у складі конкурсної документації на розгляд Комісії;
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду в проведенні робіт із землеустрою); останній день подання конкурсної документації; місцезнаходження Комісії, контактні телефони.
3.2. Інформація про проведення конкурсу публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації за 15 днів до оголошеної дати проведення конкурсу Інформацію може бути розміщено також і в інших засобах масової інформації.
3.5 Суб'єкти оціночної діяльності , які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії, на кожний об'єкт окремо, такі документи:
1)заяву про участь у конкурсіз відбору суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, згідно додатку 1 до даного Положення;
2) копію Статуту або іншого установчого документу;
3) оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету на дату проведення конкурсу;
4) довідку у довільній формі, яка підтверджує, що Учасник має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (сертифікати оцінювачів);
5)довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
- реквізити (адреса-юридична та фактична, телефон для контактів, та банківські реквізити);
-керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та юридичний статус, організаційно - правова форма (для юридичних осіб);
6) копію свідоцтва про державну реєстрацію(для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);
7) копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
8) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
9) копію паспорту (для фізичних осіб);
10) копію ліцензії на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, завіреної нотаріально або органом, що її видав;
11) конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов'язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

3.6 Заяви на участь у конкурсі реєструються секретарем комісії у реєстрі
отриманих конкурсних пропозицій на оцінку земельної ділянки.
3.7 У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів, заява на участь у конкурсі не приймається і суб'єкт оціночної діяльності як учасник конкурсу не реєструється.
3.8 Суб'єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.
3.9. Конкурсна пропозиція подається до виконавчого комітету Баранівської міської ради не пізніше, як за чотири календарні дні до оголошеної дати проведення конкурсного відбору включно.
3.10. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє Комісія до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються Комісією за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.
3.11. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову Комісії.

4. Порядок проведення конкурсу


4.1 Конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.
4.2 Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні Комісії. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти".
4.3 На підставі рішення Комісії переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:
- мінімальна вартість послуг суб'єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу;
- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.
4.4 Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Секретар Комісії на засіданні Комісії заповнює відомість підсумків голосування відповідно до додатку 2 до цього Положення. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.
4.5. Протокол Комісії та відомість є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладання договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
4.6 У випадку надходження однієї заяви конкурс не проводиться, але Комісія може прийняти рішення щодо укладання з суб'єктом оціночної діяльності, який подав заяву, договору про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. У такому випадку суб'єкт оціночної діяльності має відповідати визначеним умовам, а запропоновані ним вартість робіт та строк їх виконання не перевищують запропонованих в умовах конкурсу.
4.8. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.
4.9. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в одному з друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу розголошенню не підлягають.

 


Секретар ради                                                                                                   Шикула З.П.

 

 

 

                                                                                                Додаток 1 

                                                                                   до Положення про комісію з питань

                                                                                    визначення переможця для проведення

                                                                                    експертної грошової оцінки землі

                                                                 Міському голові м.Баранівка Душку А.О.
                                                                        Заявник:_______________________________________
                                                                       (повна назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)
                                                                       ________________________________________
                                                                       ________________________________________
                                                                                              (юридична адреса)
                                                                       ________________________________________
                                                                               (місцезнаходження - адреса офісу)
                                                                       ________________________________________
                                                                       ________________________________________
                                                                                 (номери контактних телефонів)


ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб,єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані за адресою:
_____________________________________________________________ площею __________ га,

 


Просимо допустити до участі в конкурсі щодо оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

 

 

__________________________________ ______________
(прізвище та ініціали керівника) М.П.          (підпис)
Уповноважена особа, яка подає заяву: _______________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
Паспорт: серія ______№ ___________, виданий «___»____________ ______ р.
_______________________________________________________________________
                               (назва органу, що видав паспорт)
________________________________________________________________________
( назва та реквізити документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій)

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 2  
                                                                                    до Положення про комісію з питань

                                                                                    визначення переможця для проведення

                                                                                    експертної грошової оцінки землі

                                                            ВІДОМІСТЬ
                                     підсумків голосування конкурсної комісії


                               Земельна ділянка ___________________________________________
                                       (кадастровий номер, місце розташування земельної ділянки)
 

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

Примітка

за

проти

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ____________ _______________
                              (підпис)    (ініціали, прізвище)
Секретар комісії ____________ _______________
                                (підпис)         (ініціали, прізвище)

Секретар ради                                                                                                       Шикула З.П.

 

 

                                                                                                                                Додаток 2

                                                                                                           до рішення 10 сесії 6 скл.

від 15.09.2011 р.

 

 

Склад комісії по конкурсному відбору
суб'єктів оціночної діяльності

Голова комісії:

Гнилориба Вадим Анатолійович – заступник міського голови

Секретар комісії:

Шикула Зіна Петрівна – секретар ради


Члени комісії:

Загорська Оксана Сергіївна – юрист міської ради;

Сус Наталія Володимирівна – спеціаліст міської ради по земельних питаннях;

Шевчук Світлана Миколаївна – спеціаліст міської ради по земельних питаннях;

Туз Олег Олександрович – депутат міської ради.

 


Секретар ради                                                                                          Шикула З.П. 

 

                                                                                                                                Додаток 3

                                                                                                           до рішення 10 сесії 6 скл.

від 15.09.2011 р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №_________
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення,на якій розташовані
об'єкти нерухомого майна


м.Баранівка                                                                             «____»_______________20__р.

Сторони:
Замовник: _______________________________________________в особі _______________________________________________,
який діє на підставі ____________________міської ради, з однієї сторони,
Оцінювач(суб'єкт оціночної діяльності):____________________________
_________________________________________, в особі__________________,
який діє на підставі___________________________________,з другої сторони,
керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору.
1.1. Замовник доручає, а Оцінювач бере на себе зобов'язання по визначенню вартості та виконанню звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для _______________________________, площею ________м², на якій розташовані об'єкти нерухомого майна ____________________, щознаходиться за адресою: ____________________________________________.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків.
2.1. Загальна вартість робіт, зазначених у п.1.1. Договору визначається згідно конкурсних пропозицій Оцінювача у розмірі ________________________.
2.2. На підставі даного Договору та виписаного Оцінювачем рахунку, Замовник перераховує кошти попередньою оплатою на рахунок Оцінювача протягом трьох робочих днів. Невчасне перерахування коштів Покупцем продовжує термін виконання робіт на термін затримки оплати.3. Права та обов'язки сторін.
3.1. Оцінювач зобов'язаний на вимогу Замовника давати пояснення щодо поданого звіту та об'єкту оцінки.
3.2. Оцінювач не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.
3.3. Замовник сприяє наданню всієї необхідної інформації про об'єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має знаходитись у власника нерухомого майна і необхідна для виконання Оцінювачем робіт, передбачених п.1.1. Договору.
3.4. Якщо в процесі роботи Оцінювача виникла потреба у проведенні інвентаризації майна, аудиторської перевірки або проведення таких робіт від особи, яка бажає купити земельну ділянку, термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.
3.5. Якщо в процесі оцінки виникла потреба в залученні спеціалістів вузьких галузей, Оцінювач має право вимагати залучення таких, при цьому оплата їхніх послуг проводиться за рахунок загальної вартості робіт з виконання експертної грошової оцінки. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.
3.6. Оцінювач самостійно погоджує звіт з експертної грошової оцінки з відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування.

4. Порядок приймання і передачі робіт.
4.1. Приймання виконаних робіт за цим Договором оформляється актом приймання - передачі робіт (далі-акт).
4.2. Покупець зобов'язаний підписати акт протягом 3-х робочих днів з дня одержання експертного висновку.
У разі відмови від підписання акта,Покупець складає протягом 5 днів з моменту отримання акта експертного висновку мотивований протокол розбіжностей. Якщо протягом місяця з моменту отримання Замовником виконаної роботи акт прийому - передачі робіт по експертній грошовій оцінці не буде повернуто Оцінювачу, робота вважається прийнятою без зауважень.

5. Строк виконання робіт.
5.1. Початком робіт вважається підписання Договору, за умови надання Оцінювачу всієї необхідної інформації про об'єкт оцінки.
5.2. Термін виконання робіт визначається конкурсними пропозиціями Оцінювача до подачі на обов'язкову державну експертизу. Про передачу на експертизу Оцінювач інформує відділ земельних ресурсів в письмовій формі.
5.3.Термін виконання робіт продовжується на термін проходження обов'язкової (повторної) державної експертизи.
5.4. Оцінювач має право виконати роботи достроково.


6. Відповідальність сторін.
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим Договором.
6.2. Невиконання робіт в терміни зазначені в п.5.2 є підставою для розірвання цього Договору.
6.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

7. Умови розірвання Договору.
7.1. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному чинним законодавством, крім випадку, зазначеному у п.6.2.

 
8. Інші умови.
8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.
8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням додаткової угоди.
8.3. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
8.5. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
8.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосується цього Договору втрачають юридичну силу.
8.7. Додатками до даного договору є Акти виконаних робіт.

9. Юридичні адреси та реквізити сторін:

Замовник                                                                             Оцінювач (Виконавець- суб'єкт
Баранівськаміська рада                                                    оціночної діяльності)
Житомирська область, Баранівський район                   ____________________________

м.Баранівка, вул.Леніна,20                                               ____________________________
р/р_________________________                                      ____________________________
вУДК Житомирської області                                            ____________________________
МФО 811039 код 04344386                                               ____________________________

______________                                                                 _________________


Секретар ради                                                                                       Шикула З.П.

Друк E-mail