Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат (регуляторний акт)

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 24.11.11. № 262

Про затвердження розміру фактичних

витрат на копіювання або друк документів,

       що надаються за запитами на інформацію,

       та порядку відшкодування цих витрат

       (регуляторний акт)

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що   надаються за запитами на інформацію (додаток № 1);

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток № 2); 

1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитами на інформацію (додаток № 3). 

2. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти  заступника міського голови В.А.Гнилорибу.

 

 Міський голова                                                                                               А.О.Душко

 

Додаток 1 до рішення виконкому

від 24.11.11. №262

                                                          

П О Р Я Д О К

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію Баранівської міської ради

 1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами  інформації  фактичних  витрат на копіювання або друк документів,  що  надаються  виконавчим апаратом Баранівської міської ради за запитами на інформацію.
 2. Порядок  відшкодування  фактичних витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитами на інформацію  (далі – Порядок),   застосовується  у  випадку,  коли  виконавчий апарат Баранівської міської ради  є  належним розпорядником інформації.
 3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

 -  запитувачу інформації,  що  становить   суспільний   інтерес.

Належність  інформації до такої,  що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

 • особі у разі надання інформації про неї.
 • Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат  на копіювання  або  друк  документів  здійснюється  у  разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних  документів. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається спеціалістом міської ради з економічних питань Баранівської міської ради і затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також  враховуються  витрати, пов’язані із скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів. Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсимільного, телефонного та іншого  зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України),   включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами,  якщо інше не передбачено цим Порядком. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.
 • У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити  заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь,  але запитувач не надіслав документ, що  підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється спеціалістом міської ради з економічних питань, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна  визначити заздалегідь, спеціаліст міської ради з економічних питань, зважаючи на значний обсяг  відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
 • Відповідь на запит надається після  отримання  документів, що  підтверджують  повну  оплату  витрат,  пов’язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі  повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію. У разі ненадходження в місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у журналі реєстрації запитів на інформацію робиться позначка про відмову у отриманні відповіді на запит на інформацію.
 • Відповіді  за запитами на інформацію,  що мають надаватися безкоштовно, але надання  їх  пов’язане з використанням послуг поштового, факсимільного, телефонного та іншого  зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг або у випадку надання разом із запитом чистого конверта з маркою.

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                 О.П.Бабінець

 

Додаток 2 до рішення виконкому

від 24.11.11. №262

 

НОРМИ

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом  на інформацію

Послуга, що надається

Розмір витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у т. ч. двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у т. ч. двосторонній друк)

0,2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у т. ч. двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Примітка:

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                 О.П.Бабінець

 

Додаток 3 до рішення виконкому

від 24.11.11. №262

З Р А З О К

рахунку на відшкодування  фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг: Баранівська міська рада

Реєстраційний рахунок  __________________

МФО банку              ______________________

Код ЄДРПОУ            _____________________

Платник:  ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

РАХУНОК  № ______

 від «_____» ______________ 20__ року

Найменування

Вартість виготовлення

1 аркуша (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, одиниць

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсимільного, телефонного та іншого зв’язку           

 

 

РАЗОМ

 

 

Всього до сплати  _______________________________________________________________

                                                                                             (сума прописом)

Виконавець  ____________________             __________________________________

                                   (підпис)                                              посада (П. І. Б.)

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                 О.П.Бабінець

 

Аналіз

регуляторного впливу рішення виконкому Баранівської міської ради «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат»

 

Опис проблеми

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку планується розв'язати з прийняттям цього рішення, полягає у необхідності затвердження норм відшкодування витрат запитувачем інформації на копіювання та друк Баранівській міській раді та її виконавчому комітету (далі – Норм) на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

Це пов'язано із значним обсягом інформації, яка запитується, та надання якісної відповіді запитувачу.

 2. Визначення цілей регулювання

Цей регуляторний акт пропонується прийняти з метою забезпечення належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проблема щодо затвердження Норм потребує місцевого регулювання, тому що визначення розміру відшкодування витрат на копіювання та друк можливо тільки з отриманням фактичних даних по витратах на копіювання та друк у виконавчих органах міської ради.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на затвердження Норм на рівні економічно-обґрунтованих та дає можливість правомірного їх застосування виконавчими органами міської ради.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Одним з напрямків вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, є встановлення Норм відшкодування на рівні економічно-обґрунтованих витрат по наданню цих послуг.

Альтернативними способами визначення вказаних норм відшкодування є:

- залишити ситуацію, яка склалася, без врегулювання, що є неприпустимим;

- регулювання відносин у сфері відшкодування витрат на копіювання та друк в порядку, що аналізується.

 4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів

Вказану вище проблему пропонується розв`язати шляхом прийняття рішення виконкому міської ради «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», яким пропонується встановити норми відшкодування на рівні економічно обґрунтованих витрат по їх наданню.

Реалізація рішення виконкому «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» не потребує матеріальних та інших витрат.

Рішення буде прийняте після його оприлюднення на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради в мережі Інтернет, а також викладення основного його змісту в міськрайонній газеті «Слово Полісся» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань з подальшим відстеженням результативності регуляторного акта.

Розроблення рішення виконкому міської ради, що аналізується, здійснюється за принципами:

а) законності;

б) гласності (відкритості та загальнодоступності);

в) колегіальності;

г) урахування пропозицій;

д) економічної та юридичної обґрунтованості, тощо.

Як показав досвід, ступінь ефективності правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми. Це забезпечить об'єктивний підхід при визначенні норм відшкодування витрат на копіювання та друк.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є вкрай необхідним для територіальної громади з точки зору дотримання вимог законодавства про доступ до публічної інформації, врегулювання відносин між Баранівською міською радою, виконавчим комітетом Баранівської міської ради – розпорядниками публічної інформації та фізичними особами і суб’єктами господарювання.

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу, у разі прийняття рішення виконкому міської ради, що аналізується, є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем у сфері вільного доступу до публічної інформації.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення виконкому, що аналізується, можна віднести:

 • недотримання громадянами та підприємствами рішення виконкому міської ради, що аналізується, в частині порушення платіжної дисципліни;
 • зміна законодавства, прийняття на державному рівні інших умов визначення норм відшкодування за копіювання та друк.

Разом з тим, прийняття рішення виконкому «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» зобов’язує суб’єктів господарювання та фізичних осіб виконувати встановлені ним вимоги.

Упровадження рішення виконкому «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», після його прийняття має здійснюватися Баранівською міською радою та її виконавчим комітетом.

Здійснення контролю за дотриманням зазначеного рішення має здійснюватися систематично.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів

Прийняття цього регуляторного акта надасть можливість частково відшкодувати витрати га копіювання та друк при наданні публічної інформації.

Очікувані вигоди:

 • для суб'єктів господарювання та фізичним особам – можливість дотримання вимог чинного законодавства у сфері отримання публічної інформації;
 • для органів місцевого самоврядування – часткове відшкодування витрат на копіювання та друк;
 • для територіальної громади – зменшення видатків з місцевого бюджету.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акт постійний, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни нормативно-правових актів, що врегульовує дане питання.

 

8. Визначання показників результативності акта

 

Внаслідок упровадження регуляторного акта міський бюджет частково зменшить видатки на надання публічної інформації.

 Показники результативності регуляторного акта:

 • розширення матеріально-технічної бази для надання доступу до публічної інформації;
 • зменшення термінів надання інформації.

Відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття буде здійснюватись через бухгалтерський облік виконаних робіт з надання публічної інформації  у місті шляхом відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки.

 

9. Економічний і соціальний ефект

 Впровадження проекту рішення виконкому міської ради не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету.

 

10.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника регуляторного акту:

поштова адреса:12701,Житомирська область, м. Баранівка, вул. Леніна,20, Баранівська міська рада.

електронна адреса:barmira@ukr.net

телефон:(04144) 4-21-04

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                 О.П.Бабінець

 

 

Друк E-mail