Регламент міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення 2-ї сесії 6-го скликання (друге пленарне засідання) №58 від 28.12.10.

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

Термін повноважень ради - п’ять років.

Стаття 2.  Діяльність міської ради будується на основі правової рівності депутатів, колективного, вільного, ділового обговорення та вирішення питань, регулярної звітності створених радою органів перед радою та населенням. Рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно. Широко залучають громадян до участі в їх роботі, всебічно вивчають та враховують пропозиції політичних партій, громадську думку, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.

Стаття 3.Міська рада приймає рішення в межах своїх повноважень, забезпечує їх виконання, здійснює контроль за їх виконанням, є юридичною особою.

Рішення міської ради, прийняті в межах своєї компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території міста підприємствами, організаціями і установами, кооперативними та іншими громадськими організаціями, їх органами, а також посадовими особами та громадянами.

Стаття 4.Міська рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові програми з інших питань, контролює їх виконання, затверджує міський бюджет, вносить зміни до нього, затверджує звіти про його виконання, вирішує інші питання, віднесені законом до її компетенції.

 

РОЗДІЛ ІІ.

ВИЗНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 5.  Повноваження депутатів міської ради новообраних і замість вибулих визнає міська виборча комісія згідно із Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Повноваження депутатів починаються після інформації голови міської виборчої комісії і взяття її радою до відома.

Стаття 6.  Після визнання повноважень депутатів міської ради кожному депутатові видається депутатське посвідчення, яке підписується головою міської виборчої комісії та засвідчується її печаткою.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 7.  Сесія міської ради є основною формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

Стаття 8.  Сесія скликається міським головою, а при його відсутності секретарем ради в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше, ніж один раз на місяць. Вона може бути скликана за пропозицією не менше, як третини від загальної кількості обраних депутатів ради, а також за пропозицією однієї з постійних комісій ради.

Стаття 9.  Перша сесія новообраної міської ради скликається головою міської виборчої комісії не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Її відкриває голова міської виборчої комісії та інформує раду про підсумки виборів депутатів ради та міського голови і визнання їх повноважень.

Стаття 10.  Розпорядження міського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів та населення через засоби масової інформації не пізніше, як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця її проведення, питань, які передбачається внести на розгляд ради. Проекти рішень з основних питань та інші документи і матеріали вручаються депутатам в день проведення сесії.

Стаття 11.  Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.

Для визнання повноважності сесії беруться дані реєстрації депутатів, яка проводиться до початку пленарного засідання сесії.

Стаття 12.  Підготовка сесії міської ради проводиться за планом, який затверджується головою ради або секретарем ради.

Пропозиції щодо порядку денного сесії міської ради узагальнюються виконавчим апаратом ради за поданням постійних комісій, фракцій, депутатів, загальними зборами громадян.

Пропозиція будь-якого питання проекту порядку денного сесії міської ради, яка не отримала необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою.

Стаття 13.  На сесії міської ради може розглядатися і вирішуватися будь-яке питання, віднесене до відання міської ради згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 14.  Матеріали, які вносяться на розгляд сесії, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються і розглядаються постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами із залученням, у разі потреби, представників громадських об’єднань.

Стаття 15.  Засідання ради проводяться відкрито і гласно. У них можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради, депутати районної ради, а також запрошені на сесію представники державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських об’єднань, трудових колективів, засобів масової інформації, виборці.

Громадяни, які за власним бажанням хочуть взяти участь у роботі сесії, не пізніше, як за три дні повідомляють виконавчий комітет ради, який за погодженням з головою або секретарем ради здійснює запрошення. Запрошені не можуть втручатися в роботу сесії.

У період роботи сесії ради різні громадські заходи перед адміністративним будинком проводяться з дозволу міської ради. За рішенням ради може бути проведене закрите засідання.

Повідомлення про проведення сесії та її рішення висвітлюються в міськрайонній газеті «Слово Полісся».

Стаття 16.  Сесію ради відкриває і веде міський голова або секретар ради. У випадку, коли міський голова і секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Пленарні засідання, як правило, розпочинаються о 14:00 годині і закінчуються після розгляду всіх питань. Сесія проводиться державною мовою України. Депутати мають право виступати іншою мовою, зрозумілою для присутніх у залі.

Стаття 17.  Головуючий на сесії.

 1. Відкриває, закриває засідання, оголошує питання, внесені на розгляд ради.
 2. Надає слово депутатам та запрошеним за списком, який формує секретаріат сесії, а також за усним проханням депутатів. За погодженням з радою він може визначити черговість виступаючих.
 3. Слідкує за додержанням регламенту роботи сесії.
 4. Забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості.
 5. Після попередження може, за згодою ради, позбавити виступаючого слова у випадку, коли він виступає не з питань, що обговорюються, або використовує у своєму виступі заклики до незаконних, насильницьких дій, порушує норми депутатської етики.
 6. На загальних засадах має право на виступ; обов’язки по веденню сесії в період виступу виконує секретар ради.
 7. Оголошує запити, заяви і довідки, що надійшли в письмовій формі.
 8. Уточнює перед початком голосування зміст проектів рішень або пропозицій, нагадує їх кількість, порядок надходження і кількість голосів, необхідних для прийняття рішення.
 9. Оголошує результати голосування, подані йому лічильною комісією, і доводить до депутатів про прийняття чи неприйняття рішень з питань, що ставилися на голосування.
 10. Вносить на голосування кожну пропозицію депутата, якщо той на цьому наполягає, незалежно від форми її внесення.

Стаття 18.  Лічильна комісія утворюється рішенням ради в кількості 3 (трьох) чоловік для:

 1. підрахунку голосів по кожному з проектів рішень і передачі результатів голосування головуючому;
 2. організації поіменного голосування та складання списків депутатів, які голосували «за», «проти», «утримались», і передачі документів поіменного голосування головуючому;
 3. організації таємного голосування.

Стаття 19.  За відсутності на сесії секретаря ради сесією обирається секретаріат сесії в кількості 3 (трьох) чоловік, який:

 1. веде протокол засідання;
 2. реєструє записи з проханням виступити, формує список бажаючих виступити та передає його головуючому;
 3. реєструє проекти документів, заяви, повідомлення, пропозиції, прохання депутатів, депутатських фракцій, груп та розповсюджує їх як офіційні документи сесії;
 4. веде облік виступаючих на сесії.

Стаття 20.  Порядок розгляду питань визначається радою. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується рішенням ради відкритим голосуванням.

Стаття 21.  На сесії визначається часовий регламент для доповіді – до 1 год., співдоповіді – до 15 хв., виступів – до 5 хв., повторних виступів з одного і того ж питання (після виступів усіх згідно зі списком) – до 3 хв., заключного слова – до 3 хв., довідок або пропозицій наприкінці розгляду відповідних питань, але до прийняття рішення – до 3 хв.,

Стаття 22.  Депутат може виступати з одного й того ж питання не більше двох разів. У межах встановленого регламенту виступ депутата не переривається.

Стаття 23.Письмова заява про надання слова для виступу подається до секретаріату сесії. Головуючий може надавати слово депутату і на його усне прохання для довідок і пропозицій.

З процедурних питань слово депутату надається позачергово.

Стаття 24.  Зауваження і пропозиції по проектах рішень постійних комісій, фракцій, груп та окремих депутатів розглядаються міською радою і ставляться на голосування. Депутат міської ради має право наполягати, щоб за його пропозицію голосували.

Стаття 25.  Письмові заяви і довідки, що подаються в секретаріат сесії депутатами міської ради, оголошуються головуючим відразу або в кінці засідання.

Стаття 26.  Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, які виступили, а також оголошує тих, хто наполягає на виступі.

Питання про закінчення обговорення вирішується радою шляхом голосування.

Депутати, які не змогли виступити, мають право на включення текстів своїх виступів до протоколу сесії.

Стаття 27.  Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні відкритим або таємним голосуванням, як в цілому, так і по пунктах проекту рішення. Кількість голосів підраховується лічильною комісією, створеною на час роботи сесії, підсумки оголошуються головуючим.

На вимогу однієї з постійних комісій може проводитись поіменне голосування, якщо за це проголосувало не менше третини присутніх на сесії депутатів.

Рішення міської ради приймається більшістю голосів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова якщо він бере участь у засіданні, і враховується його голос.

Стаття 28.  Завершальну роботу по редагуванню рішень ради з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених до них депутатами на сесії, здійснюють голова ради, секретар ради (секретаріат сесії) та постійні комісії. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття на сесії, якщо радою не встановлено іншого терміну введення цих рішень в дію.

Рішення міської ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на її розгляд із обґрунтуванням зауважень.

Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям, установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше, як у 10-ти денний термін після їх прийняття.

Стаття 29.  Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються міським головою або секретарем ради, а у разі їх відсутності – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

РОЗДІЛ ІV

МІСЬКИЙ ГОЛОВА,  СЕКРЕТАР РАДИ, 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 30.  Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Стаття 31.  Міський голова виконує свої обов’язки до моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до чинного законодавства.

У своїй діяльності міський голова є підзвітним раді, і його повноваження можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менше, як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше, як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

Стаття 32.  Міський голова:

 1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час та місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд, веде засідання ради.
 2. Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.
 3. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду секретаря ради, кандидатури для затвердження на посаду заступника міського голови, пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, витрат на їх утримання.
 4. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо створення й обрання складу постійних комісій ради.
 5. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 6. Організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.
 7. Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.
 8. Організовує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення).
 9. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
 10. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.
 11. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.
 12. Підписує рішення ради, протоколи сесій ради.
 13. Забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
 14. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.
 15. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами відповідно до чинного законодавства.
 16. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів.
 17. Звітує перед радою про свою діяльність не рідше одного разу на рік, а на вимогу не менш як половини депутатів – у визначений радою термін.
 18. Вирішує інші питання, доручені йому радою.

Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 33.  Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено Законом.

Стаття 34.  Секретар міської ради:

 1. Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії рад, питання, які передбачається внести на розгляд ради.
 2. Скликає сесії ради, веде їх засідання та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.
 4. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.
 5. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 6. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.
 7. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 8. Забезпечує зберігання у виконкомі міської ради офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.
 9. Вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 35.  Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 36.Заступник міського голови затверджується на посаду радою відкритим голосуванням за поданням міського голови на термін повноважень ради.

Стаття 37.  Заступник міського голови працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою.

Стаття 38.  Заступник міського голови разом з міським головою організовує діяльність ради та її виконавчих органів, заміщає голову ради в разі його відсутності.

Стаття 39.  Питання про дострокове звільнення заступника міського голови може бути внесене на розгляд ради на вимогу третини депутатів від загального складу ради.

Питання про звільнення заступника міського голови вноситься також міським головою. При цьому повинно бути проведено обговорення. Заступнику міського голови має бути надано слово для виступу та відповідей на запитання.

Заступник міського голови вважається звільненим, якщо за прийняття такого рішення проголосувало більше половини від загального складу депутатів ради відкритим голосуванням.

Стаття 40.  Дострокове припинення повноважень секретаря ради, заступника міського голови, голови постійної комісії та осіб, які обираються і затверджуються міською радою, може бути розглянуто радою на їх прохання в разі хвороби або з інших обставин, які позбавляють можливості подальшого виконання обов’язків.

 

РОЗДІЛ V

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 41.  Міська рада з числа депутатів обирає постійні комісії, які є органами ради і сприяють безперервній та ефективній діяльності міської ради, є відповідальними перед міською радою та їй підзвітні.

Стаття 42.  Новообрана міська рада на першій сесії визначає кількість і утворює постійні комісії з питань, визначених радою.

Стаття 43.Постійні комісії обираються міською радою на строк повноважень ради. Кількісний і персональний склад кожної комісії визначається міською радою за пропозицією міського голови, з максимальним урахуванням побажань самих депутатів. Пропозиції про обрання голів постійних комісій вносяться міським головою.

Стаття 44.За рішенням міської ради при обранні постійних комісій голосування проводиться в цілому по складу комісії і по кожній кандидатурі окремо.

Щодо складу постійних комісій приймається єдине рішення міської ради. На першому засіданні постійної комісії міської ради обирається заступник голови, секретар комісії. Протягом терміну повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, вносити зміни до складу утворених комісій. Організація роботи комісій покладається на їх голів. Засідання комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними при наявності не менш, як половини від загального складу комісії. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. До своєї роботи комісії можуть залучати спеціалістів, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських та інших об’єднань.

Стаття 45.  Постійні комісії:

 1. Попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету міста, звіти про виконання програм і бюджету, готують по них свої висновки.
 2. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва.
 3. Розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.
 4. Перевіряють виконання рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради.
 5. Виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.
 6. Вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.
 7. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою в межах її компетенції на керівні посади, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, організаціями, установами, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, заступника міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

Постійні комісії є підзвітними раді і відповідальними перед нею.

Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 46.  Усі депутати, за винятком міського голови і секретаря ради працюють в одній із постійних комісій ради на громадських засадах. У разі неодноразової неявки без поважних причин на засідання комісії рада може поставити питання про звіт депутата на пленарному засіданні ради і при необхідності  проінформувати виборців.

Стаття 47.  Діяльність постійних комісій координується секретарем ради та заступником міського голови.

 

РОЗДІЛ VІ

ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ГРУП

Стаття 48.  Депутатські фракції формуються не пізніше, ніж на другій сесії міської ради нового скликання. На наступному пленарному засіданні головуючий інформує депутатів про сформовані відповідно до вимог цього регламенту депутатські фракції.

Стаття 49.  Принципи формування депутатських фракцій.

Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатів, обраних за списками політичних партій (блоків), які за результатами виборів отримали депутатські мандати.

Політична партія (блок) має право формувати в міській раді лише одну депутатську фракцію. Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути демократичними і не суперечити вимогам Конституції України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього регламенту.

Стаття 50.  Умови формування депутатських фракцій.

Мінімальна кількість депутатів для формування депутатської фракції повинна становити не менше 5 (п’ять) чоловік.

Депутат може входити до складу лише тієї депутатської фракції політичної партії, за списком якої його обрано.

У разі невходження депутата, обраного від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу депутата із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі Закону за рішенням вищого керівного органу відповідної організації політичної партії з дня прийняття такого рішення.

Політичні партії, які за результатами виборів отримали менше 5-ти депутатських мандатів, необхідних для створення фракції, мають право за рішенням загальних зборів місцевих партійних організацій об’єднуватися в одну фракцію з іншими політичними партіями на основі єдності поглядів.

Стаття 51.  Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій. Кожна депутатська фракція реєструється в апараті міської ради. Умовою реєстрації є надходження в апарат письмового повідомлення про сформування депутатської фракції, підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції. Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатись з назвою відповідної політичної партії.

Після оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію фракції, її кількісний склад, голову фракції та її заступника. У такому ж порядку повідомляються про зміни у складі депутатських фракцій.

Про вступ, вихід зі складу зареєстрованої депутатської фракції депутат повідомляє головуючого в письмові формі. Письмове повідомлення депутата про входження до тієї чи іншої депутатської фракції погоджується з головою депутатської фракції. Повідомлення про виключення зі складу депутатської фракції робить головуючий на пленарному засіданні за поданням голови депутатської фракції.

Стаття 52  Порядок утворення депутатських груп.

 1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, а при необхідності – на сесії, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш, як із 5 (п’яти) депутатів міської ради.
 2. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 3. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групу.
 4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень міської ради.
 5. Організація діяльності депутатських груп визначається міською радою.
 6. Діяльність депутатської групи припиняється:
 7. у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;
 8. у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
 9. після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єднались в депутатську групу, або строку повноважень ради;
 10. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
 11. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються регламентом ради.

Стаття 53.  Депутатська фракція, група має право:

 1. пропорційно представляти свої інтереси в постійних та тимчасових комісіях;
 2. користуватися всіма необхідними в роботі засідань, а також для обговорення на засіданнях сесій матеріалами, які на вимогу зобов’язаний подавати виконавчий апарат ради;
 3. отримувати інформацію про соціально-економічну ситуацію в місті, діяльність всіх структур ради, протоколи засідань ради;
 4. визначати осіб, уповноважених для виступу, здійснювати консультації, тощо;
 5. вносити на розгляд сесії проекти рішень з будь-яких питань, що стосуються компетенції ради;
 6. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості  в раді чи опозиції;
 7. здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ VІІ

КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 54.  Міська рада не рідше, ніж один раз на рік, заслуховує звіт міського голови про свою діяльність, періодично заслуховує звіти про роботу постійних комісій, повідомлення депутатів.

Стаття 55.  Депутати міської ради на сесії ради, незалежно від порядку денного,  можуть звертатися із запитом до голови, заступника міського голови, секретаря ради, керівників розташованих на території підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання міської ради.

Запит може бути внесений депутатом, групою депутатів, фракцією, постійною комісією в письмовій формі. Письмові запити депутатів оголошуються міським головою або секретарем ради на сесії ради. Слово для усного викладення запиту надається депутатам позачергово.

Запит включається до порядку денного пленарного засідання ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається рішення.

Стаття 56.  Державний орган або посадова особа, яким адресовано запит, повинні дати вичерпну відповідь на нього на тій же сесії, а при необхідності більш тривалого часу на підготовку відповіді – в термін, встановлений міською радою. За результатами розгляду запиту міська рада приймає рішення.

Стаття 57.Депутатські запитання, пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії або передані в письмовій формі, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які в п’ятнадцятиденний термін розглядають їх і про результати повідомляють безпосередньо депутату, а також міському голові, його заступнику або секретарю ради. Узагальнені матеріали по їх реалізації вносяться в письмовій інформації на чергову сесію міської ради.

 

Друк E-mail