РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25 квітня 2012 р. №83

Про Регламент роботи виконкому

Баранівської міської ради  

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення чіткої та злагодженої роботи виконавчого комітету Баранівської міської ради виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 1. Регламент виконавчого комітету Баранівської міської ради – затвердити (додається).
 2. Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому О.П.Бабінець забезпечити безумовне дотримання вищезгаданого Регламенту роботи працівниками виконавчого апарату ради та його структурних підрозділів.

 

Міський голова                                                                             А.Душко

 

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                  О.Бабінець

 

Додаток до рішення виконкому

від 25.04.2012  №83

 

РЕГЛАМЕНТ
роботи виконавчого комітету
Баранівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Регламент виконавчого комітету Баранівської міської ради (далі – виконавчий комітет міської ради) є документом, в якому закріплені основні організаційні засади та порядок діяльності виконавчого комітету Баранівської міської ради на підставі діючого законодавства: Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями Баранівської міської ради та власними рішеннями.

1.2. Регламент виконавчого комітету міської ради, внесення змін і доповнень до нього затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

1.3. Інформація про діяльність виконавчого комітету міської ради надається депутатам Баранівської міської ради, громадянам, представникам преси, політичних та громадських організацій через організацію громадських слухань, зустрічей, нарад, оголошень через засоби масової інформації та через інші організаційні заходи відповідно до чинного законодавства.

Розділ 2. Організаційні основи формування і діяльності виконавчого комітету міської ради та його структурних підрозділів

2.1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який утворюється за поданням міського голови міською радою чергового скликання на термін її повноважень. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою.

2.2. Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку, реєстраційні та особові рахунки в органах Державного казначейства.

2.3. До складу виконкому входять на постійній основі обов'язково міський голова, секретар міської ради (за посадою), заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Інші члени виконавчого комітету міської ради обираються Баранівською міською радою за пропозицією міського голови з числа керівників відділів, спеціалістів міської ради, представників громадськості та підприємств, установ і організацій міста.

2.4. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міської ради міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій - заступник міського голови за розпорядженням чи дорученням міського голови.

2.5. Виконком є підзвітним і підконтрольним із самоврядних питань міській раді. З питань здійснення делегованих йому повноважень – відповідним органам виконавчої влади згідно з діючим законодавством.

2.6. Виконавчий комітет міської ради:

 • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;
 • координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти керівників про їх роботу;
 • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;
 • приймає рішення з інших питань та здійснює інші функції відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради;
 • надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

2.7. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради здійснюється відповідними спеціалістами виконавчого комітету міської ради.

2.8. Утворені міською радою відділи та управління міської ради, інші виконавчі органи ради підпорядковані виконавчому комітету міської ради та міському голові. Керівники відділів, управлінь інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з неї міським головою згідно з чинним законодавством, а в разі його відсутності – особою, призначеною розпорядженням чи дорученням міського голови виконувати його обов’язки.

2.9. Положення про управління міської ради, відділи виконавчого комітету, інші виконавчі органи затверджуються міською радою.

2.10. Розподіл обов’язків між секретарем Баранівської міської ради, заступниками міського голови і керуючим справами виконавчого комітету Баранівської міської ради здійснюється міським головою та затверджується розпорядженням міського голови.

При цьому повинні бути визначені:

 • функції та повноваження, закріплені за посадовою особою;
 • відділи виконавчого комітету, управління міської ради та інші структурні підрозділи міської ради, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою.

Розділ 3. Планування роботи виконавчого комітету міської ради

3.1. Планування роботи виконавчого комітету міської ради, його відділів, управлінь міської ради здійснюється у вигляді перспективного поквартального плану роботи.

Перспективний поквартальний план готується за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, секретаря міської ради, керівників структурних підрозділів міської ради та затверджується щоквартально рішенням виконавчого комітету міської ради. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради на основі поданих пропозицій складає проект плану роботи виконкому і вносить його на розгляд чергового засідання, яке передує початку наступного кварталу.

3.2. Контроль за виконанням плану роботи здійснює керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Контроль за підготовкою матеріалів та проведенням передбачених планом заходів покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконкому(відповідно до розподілу обов'язків).

При розгляді плану роботи на наступний квартал керуючий справами виконавчого комітету міської ради інформує членів виконкому про виконання плану роботи за попередній квартал.

3.3. З метою координації роботи відділів та інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, організацій, установ міста щомісячно до 25 числа поточного місяця їх керівники подають спеціалісту міської ради з питань організаційно-кадрової роботи свої пропозиції для підготовки плану заходів на наступний місяць за участю керівників виконавчого комітету та його структурних підрозділів, керівників установ, організацій, підприємств із зазначенням дати, часу, місця проведення заходу порядку денного, виконавців та учасників. Місячний план затверджує міський голова.

3.4. Контроль за виконанням планів здійснюється заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Баранівської міської ради.

3.5. У разі необхідності, корегування планів здійснюється за погодженням міського голови.

Розділ 4. Порядок підготовки і проведення засідань та прийняття рішень виконавчим комітетом міської ради

4.1. Засідання виконавчого комітету міської ради, як правило, проводяться раз на місяць:

 • третій четвер.

У разі необхідності скликаються позачергові засідання.

4.2. Підготовка питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради здійснюється згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради, а також відповідно до рішень і розпоряджень вищих органів, за дорученням міського голови, міської ради, з ініціативи управлінь та структурних підрозділів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Уточнення порядку денного та дати його проведення передбачається планом роботи на поточний місяць.

Порядок денний засідання виконавчого комітету оприлюднюється відповідно до ст.ст. 5, 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4.3. Проект порядку денного чергового засідання виконавчого комітету, на основі затвердженого плану роботи та наданих проектів рішень, складається керуючим справами виконавчого комітету міської ради та надсилається міському голові не пізніше як за два дні до засідання.

4.4. Додаткові питання можуть включатися до порядку денного не пізніше як за один день до засідання за письмовим зверненням на ім’я міського голови, а за його відсутністю – заступника міського голови та його візи щодо включення питання до порядку денного.

4.5. Засідання виконавчого комітету міської ради проводить міський голова, а в разі його відсутності - заступник міського голови.

4.6. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу виконкому.

4.7. Відсутність членів виконкому на засіданні можлива лише по поважній причині з дозволу міського голови.

4.8. У засіданнях виконкому можуть брати участь депутати Баранівської міської ради, а також запрошені спеціалісти виконкому міської ради, представники державних органів, засобів масової інформації, громадських організацій та трудових колективів, що мають відношення до питань, які обговорюються.

4.9. Регламент засідання виконавчого комітету Баранівської міської ради:

 • початок засідання – як правило, о 14.00;
 • для доповіді з планового питання порядку денного - до 20 хв.;
 • для співдоповіді і виступу в обговоренні - до 10 хв.;.
 • для робочого питання - до 5 хв.

Необхідний час для обговорення питання структурні підрозділи виконавчого комітету Баранівської міської ради, що готують це питання, узгоджують з відповідним заступником міського голови.

4.10. Рішення приймаються більшістю від загальної кількості присутніх на засіданні членів виконавчого комітету Баранівської міської ради, підписуються міським головою і керуючою справами виконавчого комітету. У разі відсутності міського голови – особою, призначеною розпорядженням чи дорученням міського голови виконувати його обов’язки. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) він обирається шляхом голосування на засіданні виконавчого комітету.

Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від № 1 за наростанням протягом календарного року.

 У 10-денний термін після прийняття рішення необхідна кількість примірників даного документу направляється керуючим справами виконавчого комітету Баранівської міської ради виконавцям та особам, перелік яких подається разом з доопрацьованим рішенням.

Видача рішень виконкому підприємствам, установам, організаціям,  громадянам, яким не передбачено надання даних рішень, проводиться тільки за письмовим запитом останніх та зі згоди міського голови або керуючого справами виконкому.

4.11. Рішення виконкому, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання усіма розташованими на території міста органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

Рішення набирають чинності з моменту їх підписання міським головою.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може призупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

4.12. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів міської ради, можуть бути скасовані міською радою.
У разі невідповідності їх Конституції або законам України вони можуть бути оскаржені  у судовому порядку, в передбачений Законом спосіб.

4.13. Питання, що вимагають негайного колегіального розгляду в період між засіданнями виконавчого комітету, приймаються шляхом опитування членів виконавчого комітету керуючим справами виконавчого комітету Баранівської міської ради.

Керуючий справами подає на підпис міському голові проект рішення у тому разі, коли його письмово погоджено більшістю членів виконавчого комітету Баранівської міської ради від загальної кількості складу виконавчого комітету Баранівської міської ради.

Міський голова на черговому засіданні виконкому інформує членів виконавчого комітету міської ради про прийняті рішення між засіданнями виконавчого комітету міської ради шляхом збору підписів.

4.14. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету міської ради забезпечує керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

4.15. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

 • вимагати від доповідачів і запрошених роз'яснень щодо питань, які розглядаються;
 • брати участь в обговоренні всіх питань;
 • пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;
 • вносити пропозиції до проекту рішення.

4.16. Протокол засідання виконавчого комітету підписується міським головою та секретарем виконавчого комітету міської ради, а у разі їх відсутності – особою, призначеною розпорядженням чи дорученням міського голови виконувати його обов’язки. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) він обирається шляхом голосування на засіданні виконавчого комітету.

4.17. Ведення й оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, їх облік і зберігання здійснює керуючий справами виконкому міської ради. Протокол оформляється протягом 10 робочих днів після засідання, підписується міським головою.

4.18. Підготовка питань на засідання виконавчого комітету міської ради здійснюється членами виконавчого комітету, заступниками міського голови, керівниками відділів, управлінь міської ради. До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій.

4.19. Якщо проект рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визнати такими, що втратили чинність, окремим пунктом. Якщо в раніше прийнятому рішенні необхідно переглянути лише окремі його положення, у проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення. Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів визнається такою, що втратила чинність.

4.20. Проекти рішень повинні бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, у них має бути дана об’єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, внесені пропозиції, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, визначені терміни виконання та відповідальні особи як по конкретних пунктах, так і в цілому за виконання рішення. При цьому в проекті рішення не повинні передбачатися доручення декларативного характеру, а також ті питання, які не належать до компетенції виконавчого комітету.

Проекти нормативно-правових актів, рішень виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду відповідно до ст.ст. 5, 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4.21. Проекти рішень вносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради від імені керівників виконавчих органів міської ради, установ і організацій, які брали участь у його розробці.

Проект рішення обов’язково візується на зворотній стороні останньої сторінки:

 • безпосереднім виконавцем проекту рішення;
 • спеціалістом міської ради з питань юридичного забезпечення.

Якщо в підготовці питання брали участь депутати Баранівської міської ради, проект рішення узгоджується з головами депутатських комісій за напрямками діяльності.

Посади і прізвища працівників, що вносять пропозиції і візують рішення, повинні бути надруковані на останньому аркуші рішення із зовнішнього боку листа.

У разі розбіжності по проекту рішення, до нього додається письмове обґрунтування, в якому відображаються заперечення, зауваження, зміни або доповнення.

Усі проекти рішень з питань планування, використання капітальних вкладень, фінансування з бюджету в обов’язковому порядку візуються головним бухгалтером міської ради.

При необхідності до проекту рішення додаються довідкові матеріали. Обов’язково разом з проектом рішення подається список осіб, адресатів, яким передбачається надіслати вказане рішення, та опис документів, що додаються до нього, за підписом виконавця.

Додатки до рішень підписуються керуючим справами виконавчого комітету після прийняття рішення або особою, обраною секретарем засідання шляхом голосування на засіданні виконавчого комітету.

Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення внесені суттєві зміни, то він візується повторно. Після прийняття рішення, у разі потреби, не пізніше як через десять днів (якщо на засіданні не визначений інший термін) повинні бути остаточно доопрацьовані виконавцями, які готували проект, з урахуванням зауважень і пропозицій членів виконавчого комітету Баранівської міської ради.

4.22. Відповідальність за якість та повноту підготовки документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на керівників управлінь та структурних підрозділів міської ради, які є його авторами, а також на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, згідно з розподілом обов’язків між ними.

4.23. Явку на засідання виконавчого комітету доповідачів, а також осіб, які запрошені на засідання згідно з поданим списком, попереднє ознайомлення їх з матеріалами, з подальшою їх реєстрацією, забезпечує виконавець, який готує питання.

4.24. Інформування про час та місце засідання безпосередньо членів виконавчого комітету міської ради, представників засобів масової інформації, працівників виконавчих органів міської ради та інших запрошених з основних питань здійснює керуючий справами виконавчого комітету міської ради або, за його дорученням, відповідальний працівник виконавчого апарату, який в день засідання також реєструє членів виконавчого комітету, запрошених.

4.25. Матеріали на засідання виконавчого комітету Баранівської міської ради надаються членам виконавчого комітету Баранівської міської ради керуючим справами виконавчого комітету у день засідання (або на вимогу членів виконавчого комітету за два дні до засідання) на паперових або електронних носіях. Після засідання виконавчого комітету Баранівської міської ради матеріали підлягають поверненню керуючому справами.

4.26. Порядок денний затверджується на початку засідання.

4.27. Для отримання інформації про прийняті рішення, отримання офіційних копій нормативних актів зацікавлені особи звертаються до керуючого справами виконавчого комітету.

4.28. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається засідання виконкому міської ради, надається міським головою або керуючим справами виконкому.

Зацікавлені особи письмово звертаються до міськвиконкому з проханням про надання такого дозволу не пізніше ніж за три дня до початку засідання виконавчого комітету.

Розділ 5. Здійснення державної регуляторної політики

5.1. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом Баранівської міської ради покладається на:

 • спеціаліста міської ради з питань юридичного забезпечення - в частині дотримання Баранівською міською радою та виконавчим комітетом Баранівської міської ради вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) при підготовці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету;
 • спеціаліста міської ради з питань економіки - в частині ведення реєстру регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету, підготовки і подання на затвердження міської ради плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 • керуючого справами виконкому - в частині офіційного оприлюднення в засобах масової інформації прийнятих рішень Баранівської міської ради та виконавчого комітету міської ради, які є регуляторними актами, а також якими затверджується план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів та звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики міською радою та її виконавчим комітетом за рік.

5.2. Стандартизована система процедур підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів виконкому міської ради згідно Закону передбачає наступне:

5.2.1. За поданням спеціалістів міської ради, підприємств та установ міста спеціалістом міської ради з питань економіки розробляється план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, який в термін до 15 грудня поточного року подається на затвердження до міської ради.

Зміни до плану діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів вносяться за відповідним поданням спеціалістів міської ради, підприємств та установ міста не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки відповідного проекту.

Затверджений план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів підлягає обов’язковому оприлюдненню в газеті «Слово Полісся» та/або на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет в підрозділі «Регуляторні акти» http://mrada-baranivka.gov.ua/ протягом 10 днів після затвердження, не пізніше 25 грудня поточного року.

5.2.2. Розробник проекту регуляторного акту виконкому міської ради після узгодження даного проекту із спеціалістом міської ради з питань юридичного забезпечення та керівником за напрямком роботи здійснює безпосереднє оприлюднення цих документів в офіційних ЗМІ міської ради з метою обговорення і отримання зауважень/пропозицій від громадськості.

Оприлюднення проекту регуляторного акту здійснюється в 2 етапи:

 • 1 етап - опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту.
 • 2 етап - оприлюднення самого проекту регуляторного акту разом з аналізом його регуляторного впливу (АРВ) не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення повідомлення.

Обговорення проекту регуляторного акту починається з дня його оприлюднення в ЗМІ в терміни від 1 до 3 місяців.

Усі зауваження/пропозиції громадськості до проекту регуляторного акту та відповідного АРВ, отримані в ході обговорення, підлягають обов’язковому розгляду розробником проекту з наданням заявнику ґрунтовної відповіді протягом 1 місяця з дня отримання звернення (згідно вимог Закону України «Про звернення громадян»). За результатами розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує одержані зауваження/пропозиції або вмотивовано їх відхиляє, після чого повторно оприлюднює проект регуляторного акту в офіційних ЗМІ міської ради.

Проекти регуляторних актів виконкому міської ради (разом з їх АРВ), які стосуються питань видачі документів дозвільного характеру, підлягають обов’язковому погодженню з представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Житомирській області, що слід здійснювати після отримання та врахування всіх зауважень та пропозицій від громадськості щодо проекту чи його АРВ.

Проекти регуляторних актів, що стосуються тарифів на житлово-комунальні послуги, погоджуються Державною інспекцією з контролю за цінами у Житомирській області та Житомирським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

АРВ, крім власне розробника, обов’язково підписується міським головою як керівником регуляторного органу. Структура АРВ повинна складатися з не менше як 9 обов’язкових розділів.

5.2.3. Після проведення вищезазначених процедур (у т.ч. і базового відстеження результативності) і отримання відповідних позитивних висновків проект регуляторного акту виноситься на розгляд виконкому міської ради для подальшого затвердження/погодження та після затвердження/погодження – офіційно оприлюднюється в офіційних засобах масової інформації Баранівської міської ради.

5.2.4. Стосовно кожного регуляторного акту виконкому міської ради розробник проекту здійснює базове, повторне та періодичне відстеження результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акту виконкому міської ради здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень, повторне – через рік з дня набрання чинності регуляторним актом або більшості його положень, але не пізніше двох років, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, але не пізніше терміну закінчення дії регуляторного акту.

За наслідками проведеного відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта. Структура звіту про відстеження результативності регуляторного акта містить вид та назву регуляторного акту, результативність якого відстежується, дату його прийняття та номер; назву виконавця заходів з відстеження; цілі прийняття акта; строк виконання заходів з відстеження; тип відстеження; методи одержання результатів відстеження; дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних; кількісні та якісні значення показників результативності акта; оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторного акта виконкому міської ради обов’язково оприлюднюються в міськрайонній газеті «Слово Полісся» та на офіційному сайті міської ради не пізніше, ніж через 10 днів з моменту їх підпису міським головою.

Аналіз звіту про відстеження результативності регуляторного акту міської ради може бути підставою для прийняття його розробником рішення про необхідність перегляду даного регуляторного акту.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики міською радою та її виконкомом. Даний звіт міського голови оприлюднюється в газеті «Слово Полісся» та на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет в термін до 01 березня поточного року.

Розділ 6. Організація нарад та інших заходів виконавчого комітету                               Баранівської міської ради

6.1. Тематика проведення нарад, інших заходів, дати їх проведення визначаються регламентом та планом проведення основних заходів у виконавчому комітету міської ради.

Наради та інші заходи, що не увійшли до місячного плану та виникли терміново, проводяться за узгодженням з міським головою або за його дорученням.

6.2. Організація нарад, семінарів покладається на секретаря керівника Баранівської міської ради.

6.3. Наради у міського голови проводяться:

 • із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому міської ради – щоденно (час проведення встановлюється міським головою);
 • апаратна нарада із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому міської ради, головним бухгалтером, керівниками установ та комунальних підприємств міської ради, спеціалістами міської ради - щопонеділка о 8.00 год. у кабінеті міського голови.

6.4. За матеріалами нарад і результатами розгляду окремих питань при необхідності готується відповідне розпорядження, доручення міського голови.

Розділ 7. Організація особистого прийому громадян керівництвом міста.                              

Розгляд звернень громадян.

7.1. Організація особистого прийому та розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Міський голова

- вівторок, п’ятниця

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради

- понеділок, четвер

Заступник міського голови-керуючий справами виконкому

- вівторок, п’ятниця

Секретар Баранівської міської ради

- понеділок, четвер

 

7.2. Попередній запис на прийом до міського голови здійснює секретар керівника. Попередній запис на прийом проводиться особисто або по телефону.

Запис на прийом до заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому, інших керівників виконкому та структурних підрозділів попередньо не ведеться.

Виїзні прийоми здійснюються керівництвом виконкому міської ради  за окремим графіком по мірі необхідності.

7.3. Письмові звернення громадян, що надходять до виконкому міської ради, передаються секретарем керівника на розгляд керівництву виконкому міської ради  згідно з розподілом обов'язків.

7.4. Міський голова та його заступники, керуючий справами виконкому  розглядають звернення і дають доручення відповідним службам, посадовим особам з вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань протягом доби з дня надходження листа або, як виняток, у 3-денний строк.

7.5. Безпосередньо організовують і контролюють проходження і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи спільно із секретарем керівника. Загальний контроль за зверненнями громадян здійснюється заступниками міського голови, керуючим справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків. 

7.6. Діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами громадян у виконавчому комітеті міської ради ведеться окремо від інших видів діловодства секретарем керівника.

7.7. Усі пропозиції, заяви і скарги реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках та журналі.

7.8. У разі повторних пропозицій, заяв і скарг на верхньому полі першого аркуша робиться позначка повторно і підбирається все попереднє листування.

7.9. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше 15 днів від їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушенні у зверненні питання неможливо, термін виконання може бути подовжено, але не більше ніж на 15 днів виконавцем доручення з дозволу керівника.

7.10. За результатами розгляду пропозицій, заяв і скарг даються письмові та усні відповіді, робиться відповідний запис у реєстраційно-контрольних формах та у документах справи.

Відповіді про результати розгляду звернень, які взяті на контроль у виконкомі міської ради, підписуються керівниками  управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, яким надавались відповідні доручення, або їх заступниками.
У відповідях зазначаються заходи, вжиті при вирішенні питань, порушених у зверненні, та в якій формі поінформовано автора. Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами списуються до справи керівниками виконкому міської ради.

7.11. Анонімні листи, а також повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, не розглядаються.

7.12. Щорічно до 15 січня керуючий справами виконкому спільно з відповідальними працівниками виконавчого апарату готує аналітичну довідку про стан роботи зі зверненнями громадян.

Розділ 8. Організація діловодства у виконавчому комітеті Баранівської міської ради

8.1. Організація ведення діловодства у виконавчому комітеті міської ради визначається Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті Баранівської міської ради та здійснюється посадовими особами і службовцями виконавчого комітету міської ради.

8.2. Реєстрація документів здійснюється за журнальною системою. Порядкова індексація документів здійснюється в межах календарного року.

8.3. Уся вхідна кореспонденція після її реєстрації подається на розгляд міському голові і, згідно з його резолюцією, передається виконавцю. Документи, що містять завдання або доручення, беруться на контроль і виконуються у порядку і в строки, визначені цим Регламентом.

8.4. Друкування, розмноження і доведення до виконавців розпорядчих, вихідних і внутрішніх документів здійснюється секретарем керівника.

8.5. Ведення таємного діловодства, облік, зберігання, розмноження документів з грифом "Для службового користування" здійснює спеціаліст з питань організаційно-кадрової роботи апарату міської ради і виконкому. 

8.6. Кореспонденція, яка надійшла від юридичних осіб, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб обов’язково реєструється секретарем керівника у день її надходження.

Документи приймаються із зазначеною адресою фізичних і юридичних осіб. Документи без адреси та підпису (анонімні) не приймаються.

8.7. Документи розглядаються міським головою в день подання їх на розгляд. Термінові документи розглядаються негайно.

8.8. Наслідки розгляду документів міським головою фіксуються в резолюціях. Резолюція містить такі обов’язкові елементи: зазначення конкретного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, строк виконання, особистий підпис керівника, дата.

Розглянуті міським головою документи направляються з резолюцією міського голови секретарю керівника для передачі їх на виконання.

Під розписку оригінал документа передається на виконання особі, вказаній у резолюції першою.

8.9. Якщо резолюцією виконання документа було доручено одній особі, то вона одночасно вважається головним і безпосереднім виконавцем документа.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то відповідальною є особа, зазначена в списку першою.

8.10. Документи та резолюції без зазначення в них строку виконання повинні бути виконані не пізніше як за 30 календарних днів, з позначкою «терміново» - протягом 7 робочих днів.

8.11. Якщо виконавець з об’єктивних причин не може виконати документ (резолюцію) у вказаний термін, останній може бути продовжений за обґрунтованим поданням виконавця (конкретно вказавши по пунктах, що зроблено і що необхідно зробити), яке надається відразу ж після отримання документа або не пізніше як за 3 робочі дні до закінчення встановленого терміну:

 • на термін понад 30 календарних днів - міським головою;
 • у виняткових випадках, коли термін виконання документа з об’єктивних причин виходить за межі граничних, реальний термін виконання затверджується міським головою.

В інших випадках термін виконання документа вважається простроченим.

Про перенесення термінів виконання документа в обов’язковому порядку направляється мотивоване повідомлення заявнику.

8.12. Документ, який з об’єктивних причин не може бути виконаний найближчим часом, відразу ж повертається заявнику з обґрунтованою пропозицією звернутись в конкретний період для вирішення порушеного питання.

8.13. Передача документа іншому виконавцю здійснюється виключно міським головою.

8.14. Відповідь (інформація) надається основним виконавцем на підпис міському голові, а в разі його відсутності, заступнику міського голови, разом з вхідним документом та візами всіх співвиконавців.

8.15. Звернення фізичних та юридичних осіб, на які даються попередні проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки прийняттям рішення і вжиттям заходів щодо їх вирішення.

Рішення про зняття з контролю звернень приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль.

8.16. Якщо міський голова або заступники міського голови вважають проведену роботу по виконанню документа достатньою, то на примірнику відповіді робить запис «До справи», підписує і зазначає дату. Дата надсилання документа до справи є датою зняття його з контролю.

Підставою для зняття з контролю можуть бути прийняті на його виконання рішення, розпорядження, інформації, довідки або письмові відповіді.

8.17. Вихідні та внутрішні документи готуються з ініціативи міського голови, заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, або на виконання документів, що надійшли до виконкому (документи-відповіді).

8.18. Обов’язковим реквізитом вихідних документів є найменування адресатів, для надсилання яким вони призначені.

Документ не повинен містити більше чотирьох різних адрес. При надсиланні документа більш ніж чотирьом адресатам складається їх список на окремому аркуші, а на кожному примірнику при розсилці зазначається лише один адресат.

8.19. Документи, адресовані Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, депутатам Верховної Ради України, першим особам обласної ради, обласної державної адміністрації, головам міських рад, керівникам правоохоронних органів підписуються виключно міським головою, а в період його відсутності - заступником міського голови, відповідно до покладених обов’язків.

8.20. Вихідні документи, службові листи, що містять завдання, або вимагають відповіді, беруться на контроль.
Контроль та відповідальність за повноту і своєчасність виконання вихідних документів покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради, до компетенції яких відносяться порушені в документах питання.

8.21. Депутатські звернення розглядаються у десятиденний термін з дня їх надходження.

Телеграми, у яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, розглядаються протягом 2 днів, решта - протягом 10 днів.

8.22. Усі запити на отримання публічної інформації, що надходять до Баранівської міської ради, незалежно від форми, приймаються секретарем керівника та реєструються у відповідному журналі обліку.

Розгляд запитів на отримання публічної інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Баранівської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконкому від 24.11.2011р. №261».

Розділ 9. Про порядок нагородження громадян міста Баранівка Грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради; Почесною грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради; Подякою міського голови

9.1. До нагородження представляються громадяни, колективи підприємств, організацій та установ за заслугу у справі розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, демократії, місцевого самоврядування, сприяння становлення правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, за вагомі результати роботи з питань виховання дітей та захисту правопорядку, плідну благодійну громадську діяльність.

9.2. Грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради нагороджуються трудові колективи, громадські організації, окремі громадяни, особи, які своєю самовідданою працею сприяють підвищенню авторитету міста, зробили значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальної сфери, демократії місцевого самоврядування.

Почесною грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальної сфери, демократії місцевого самоврядування нагороджуються трудові колективи, громадські організації, окремі громадяни, особи, які раніше нагороджувалися Грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради.

9.3. Грамота та Почесна грамота виконкому Баранівської міської ради підписується міським головою.

9.4. Подяка міського голови вручається особисто міським головою або за його дорученням заступниками міського голови до свят:

 • День міста;
 • День місцевого самоврядування;
 • з нагоди загальнодержавних свят та ювілейних дат;
 • як виключення Подяка міського голови може бути вручена громадянам інших регіонів України на відзначення їх заслуг перед громадою міста Баранівка або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності.

9.5. Подання щодо нагородження (клопотання) готується з урахуванням вимог положень про міські відзнаки, підписується виконавцем, відповідальним за достовірність викладеної інформації, узгоджується заступником міського голови, який за розподілом обов’язків здійснює координацію роботи підрозділу, і вноситься на розгляд міському голові не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати вручення нагород.

9.6. До клопотання додається інформація про місце, дату та час вручення нагород.

9.7. Секретарем керівника клопотання реєструється та надаються на розгляд міському голові.

9.10. Подання підприємства, організації, установи повинен завізувати заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Надання міському голові клопотання без візи відповідного заступника міського голови не допускається.

9.11. Спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи забезпечує підготовку та оформлення документів про нагородження трудових колективів і громадян та здійснює друк Грамот, Почесних грамот виконавчого комітету Баранівської ради, Подяк міського голови.

9.12. Про нагородження Грамотою чи Почесною грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради, Подякою міського голови у трудову книжку вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера розпорядчого документа.

9.13. Облік осіб, нагороджених Грамотою чи Почесною грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради, Подякою міського голови здійснюється спеціалістом міської ради з питань організаційно-кадрової роботи та керуючим справами виконкому.

Розділ 10. Вітання

10.1. Списки на вітання із загальнодержавними святами та визначними подіями складаються спеціалістом міської ради з питань організаційно-кадрової роботи не пізніше ніж за 20 календарних днів до визначної дати подаються на затвердження міському голові. Списки на вітання з Днем народження керівників підприємств, установ та організацій міста складаються до 25 числа кожного місяця.

10.2. Вітальні тексти готує спеціаліст з гуманітарних питань, який подає їх на узгодження керуючому справами виконкому.

10.3. Виготовлення та відправлення вітальних листівок, адресів здійснюють спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи та інженер-програміст.

10.4. Контроль за організацією вітань здійснює керуючий справами виконкому.

Розділ 11. Організація і проведення урочистих подій, відзначення професійних свят

11.1. Проведення урочистих подій, відзначення професійних свят є формою роботи, яка забезпечує моральне заохочення працівників різних галузей виробництва та сфер діяльності міста. Урочисті події та відзначення професійних свят проводяться  міським головою, його заступниками, керуючим справами виконкому  згідно з календарем державних і професійних свят, затверджених в Україні, та планом роботи виконкому міської ради.
11.2. Проведення вшанувань кращих працівників міста з нагоди професійних свят та урочистостей здійснюється за погодженням з міським головою. Пропозиції з цих питань завчасно вносяться заступниками міського голови, керуючим справами виконкому  та керівниками відділів і управлінь міської ради.
11.3. Виклик учасників урочистостей проводиться з дозволу міського голови, заступників міського  голови, керуючого справами виконкому  з урахуванням пропозицій, які подаються їх організаторами.
Відповідальність за виклик і проведення урочистостей покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов'язків.
Висвітлення матеріалів щодо проведення урочистостей покладається на керуючого справами виконкому та відповідних спеціалістів.
11.4. Підготовку матеріалів щодо нагородження трудових колективів, кращих трудівників міста Грамотою та Почесною грамотою виконавчого комітету Баранівської міської ради, Подякою міського голови здійснює спеціаліст з питань організаційно-кадрової роботи апарату міської ради і виконкому.
11.5. Придбання пам'ятних подарунків та квітів нагородженим забезпечують спеціаліст з гуманітарних питань та спеціаліст з питань організаційно-кадрової роботи  за дорученням  керівництва  виконкому міської ради не пізніше, як за три дні до проведення урочистих подій.
11.6. Підготовку приміщення для проведення урочистих подій, професійних свят здійснюють їх ініціатори.

Розділ 12. Розпорядок роботи

12.1. Початок робочого дня у виконавчому комітеті Баранівської міської ради, його відділах та структурних підрозділах встановлюється незалежно від місця їх розташування:

 • понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15;
 • п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
 • обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
 • тривалість передсвяткового дня зменшується на одну годину.

12.2. Облік робочого часу працівників апарату міської ради і виконкому  здійснюється  спеціалістом міської ради з питань організаційно-кадрової роботи, у відділах, установах - визначеними для цього особами, за табелем  встановленої форми.

Підписаний міським головою табель обліку робочого часу здається головному бухгалтеру міської ради до 25 числа кожного місяця.

12.3. Охорона приміщення міської ради в позаробочий час здійснюється сторожем (охоронцем).

12.4.Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збереження і правильність користування  майном, при звільненні з роботи здають його на зберігання відповідальному працівнику, призначеному розпорядженням міського голови.

12.5. Заступники міського голови, секретар міської ради, працівники виконавчого апарату ради про свою відсутність повідомляють міського голову.

12.6. Вирішення питань надання вільних від роботи днів за раніше відпрацьовані дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється відповідно до чинного законодавства за погодженням з безпосереднім керівником та з дозволу міського голови.

12.7. Службові відрядження працівників виконавчого комітету Баранівської міської ради здійснюються згідно з дозволом міського голови на відрядження (має силу розпорядження), який реєструється спеціалістом міської ради з питань організаційно-кадрової роботи в журналі реєстрації розпоряджень.

12.8. Посвідчення на службові відрядження працівників виконавчого комітету Баранівської міської ради готує, реєструє та видає спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи за підписом міського голови.

12.9. Щорічно до 25 грудня спеціалістом міської ради з питань організаційно-кадрової роботи складається графік щорічних відпусток працівників на наступний календарний рік. Графік подається для затвердження міському голові і не пізніше 15 січня поточного року доводиться до відома всіх працюючих.

12.10. Кожен працівник виконавчого комітету Баранівської міської ради повинен дотримуватися вимог законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування, етики поведінки, підтримувати нормальний морально-психологічний клімат установи, з повагою ставитися до співробітників, надавати необхідну допомогу в роботі, ставитися з належною повагою до відвідувачів.

Розділ 13. Робота з електронною поштою та офіційним сайтом
виконавчого комітету Баранівської міської ради

13.1. Роботу з електронною поштою та офіційним сайтом виконавчого комітету міської ради здійснює особа, уповноважена на це керівництвом виконавчого комітету Баранівської міської ради, на комп'ютер якої встановлено відповідну програму для роботи з електронною поштою.

13.2. В обов'язки особи, уповноваженої на це керівництвом виконавчого комітету Баранівської міської ради входить:

 • приймання від відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської міської ради матеріалів, призначених для подальшої відправки електронною поштою;
 • приймання електронної пошти від органів влади вищого рівня;
 • ведення обліку вхідної та вихідної електронної пошти в журналі реєстрації;
 • виконання безпосереднього процесу прийому-передачі пошти;
 • реєстрація виконаних робіт у журналі обліку вхідної (вихідної) електронної документації;
 • розміщення на офіційному сайті виконавчого комітету Баранівської міської ради інформації про діяльність Баранівської міської ради та її виконавчого комітету.

13.3. Після реєстрації отриманої електронної документації секретар керівника надає її на розгляд міському голові.

13.4. Матеріали для пересилання електронною поштою приймаються від відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської міської ради в електронному вигляді.

13.5. Керівники відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, спеціалісти міської ради, які мають електронні адреси, зобов’язані доповідати міському голові або заступникам міського голови про зміст отриманої електронною поштою інформації.

Розділ 14. Облік, зберігання і використання печаток, штампів

14.1. Обов’язковому обліку підлягають печатки і штампи з повним найменуванням установи.

Порядок обліку, зберігання і використання всіх видів печаток, штампів і бланків суворої звітності визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містіть конфіденційну інформацію, що є власністю держави».

14.2. Відповідальність за використання, зберігання та облік печаток, штампів тощо несуть особи, у яких наявна така штемпельна продукція.

14.3. Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах.

14.4. Перевірка наявності печаток, штампів здійснюється щорічно комісією, призначеною розпорядженням міського голови.

Про перевірки наявності печаток, штампів робляться відмітки у журналах обліку після останнього запису. У разі порушення правил обліку, зберігання і використання печаток, штампів комісія проводить службове розслідування, результати якого оформляються актом довільної форми та доводяться до відома міського голови.

У разі втрати печатки чи штампа керівник установи зобов’язаний негайно повідомити про це Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області та вжити заходів для їх розшуку.


Заступник міського голови –

керуюча справами виконкому                                                                О.Бабінець

 

 

 

Друк E-mail