Регламент Баранівської міської ради

УКРАЇНА
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Регламент Баранівської міської ради


Прийнятий рішенням міської ради
2-ї сесії 7-го скликання
№72 від 16.12.2015 року
Зі змінами
Рішення Баранівської міської ради від  17.02.2017 р №92
Рішення Баранівської міської ради від  12.10.2017 р №610


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Міська рада
1. Баранівська міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом  місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста селища та сіл Баранівської об’єднаної територіальної громади  та здійснює від її імені та в інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями міської ради.
Стаття 2. Предмет регламенту
Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.
Стаття 3. Мова роботи ради
1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
2. У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою, за умови, що цю мову розуміють всі депутати ради.
Стаття 4. Гласність в роботі ради
1. Засідання ради, її постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.
2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:
1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;
2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому законом порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;
3) інформації, що становлять державну таємницю.
3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці  воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.
4. Гласність роботи ради забезпечується:
1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;
2) висвітленням роботи та публікацією рішень ради на офіційному сайті Міської Ради та інших засобах масової інформації;
4) уможливлення громадянам спостерігати роботу ради.
5. На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни .
6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи ( за винятком технічних працівників), які не є депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.
7. На засіданні ради можуть бути присутні депутати Верховної Ради України, Житомирської обласної ради, Баранівської  районної ради.
Стаття 5. Запрошені на засідання ради
1. На пленарні засідання сесії ради та засіданні її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.
2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
3. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються  цією комісією або стосується предмету діяльності.
4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні , і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх після попередження головуючого, а у разі грубого порушення-негайно, за розпорядженням  головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.
Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів
1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
2. Міський герб та міський (прапор) встановлюється на будинку ради постійно.
3. На час пленарних засідань ради Державний прапор та міський   (прапор) міста встановлюється в залі, де проходить засідання.

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ
Підрозділ 1. Депутати
Стаття 7. Діяльність депутатів
1. Діяльність депутатів під час сесії включає:
1) участь у засіданнях ради;
2) участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих та підготовчих груп;
3) виконання доручень ради та її органів;
4) роботу з виборцями.
2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарним засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.
3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладання  депутатом усіх інших службових справ.
4. У разі не виконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада за попередніми висновками визначеною радою комісій, відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування” та „Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку , встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про:
а) повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;
б) повідомлення політичних партій або блоку політичних партій, від яких було обрано депутата, щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.
Стаття 8. Права депутата в раді
1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.
Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
Депутат місцевої ради має право:
     1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;
     2) офіційно  представляти  виборців  у відповідній раді та її органах;
     3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
     4) вносити  пропозиції  і  зауваження  до   порядку   денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
     5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;
     6) вносити  на  розгляд  ради  та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
     7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
     8) порушувати питання  про  недовіру  старостам,  розпуск органів,  утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
     9) брати участь у дебатах,  звертатися із  запитами,  ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
     10) вносити   пропозиції  про  заслуховування  на  пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних  чи підконтрольних раді,  а також з питань,  що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
     11) порушувати  в раді та її органах питання про необхідність перевірки  роботи  підзвітних  та  підконтрольних  раді   органів, підприємств, установ, організацій;
     12) виступати  з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
     13) ознайомлюватися з  текстами  виступів  у  стенограмах  чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
     14) оголошувати  на  засіданнях  ради  та  її  органів тексти звернень,  заяв,  пропозицій громадян або їх об'єднань,  якщо вони мають суспільне значення;
     15) об'єднуватися   з   іншими  депутатами  місцевої  ради  в депутатські групи,  фракції,  які діють відповідно  до  регламенту.
     16) Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
Депутат  місцевої  ради  може  передати головуючому тексти свого   невиголошеного   виступу,   пропозицій   і  зауважень   з обговорюваного  питання  для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.
Підрозділ 2. Депутатські групи, фракції та Коаліція депутатських фракцій ради
Стаття 9. Умови формування депутатських груп, фракцій та Коаліції депутатських груп та фракцій ради
1. Депутати міської ради мають право на об’єднання , відповідно до норм законодавства України та цього регламенту, у депутатські групи, фракції та Коаліцію депутатських груп та фракцій.
2. Депутати міської ради з метою більш ефективної діяльності можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції за умови, якщо до  складу фракції входить не менше чотири депутата а до групи не менше двох депутатів.»
3. Депутатські фракції формуються на основі єдності поглядів або партійного членства, депутатські групи формуються для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі взаємної згоди депутатів.
4. Реорганізація та формування депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради.
5. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови виключення депутата з них, визначається відповідною депутатською групою чи фракцією.
6. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. Депутат може одночасно бути членом однієї фракції та однієї групи.
7. Коаліція депутатських груп та фракцій – це добровільне об’єднання депутатських груп та фракцій, яке формується на основі узгодження політичних позицій.
Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій
1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу та фракцію депутатів.
2. Рішення про утворення групи та фракції, обрання осіб що уповноважені представляти групу та фракцію оформляється протоколом, який підписують депутати-засновники групи та фракції.
3.Мінімальний склад депутатської фракції становить 4 ( чотири ) депутата.
Стаття 11. Утворення Коаліцій депутатських груп та фракцій
1. Коаліція утворюється після проведення депутатськими групами та фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських груп та фракцій, або за рішенням депутатської групи та фракції одним із заступником голови депутатської групи та фракції, укладається Угода про коаліцію депутатських груп та фракцій (далі коаліційна угода).
2. В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, визначається політична спрямованість і принципи діяльності коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності коаліції та порядок припинення її діяльності.
Стаття 12. Реєстрація депутатських груп, фракцій та Коаліції депутатських груп та фракцій
1. З метою реєстрації депутатської групи, уповноважена особа від групи, подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи, в якому міститься назва групи а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи, прізвища осіб, уповноважених представляти групу депутатів.
2. Головуючий оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи, та оголошує її склад.
3. З моменту оголошення депутатська група вважається зареєстрованою.
4. Інформаційні матеріали про депутатські групу, після її реєстрації поширюється серед депутатів; в тому ж  порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.
5. Умовою реєстрації депутатських фракцій є надходження до секретаря ради письмового повідомлення про створення депутатської фракції від голови депутатської фракції або уповноваженого представника фракції, про назву депутатської фракції її персональний склад, партійну належність, а також прізвище голови депутатської фракції.
6. Головуючий на найближчому пленарному засіданні оголошує повідомлення про створення фракцій. З моменту оголошення депутатська фракція вважається зареєстрованою.
7. Про зміни в складі депутатської групи чи фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.
8. У разі, коли склад депутатської групи або фракції стає меншим від встановленого цим регламентом, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.
9. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи чи фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради представництво групи в якій втрачається.
10. З метою реєстрації Коаліції депутатських груп та фракцій, коаліційна угода оголошується головуючим на найближчому пленарному засіданні ради.
11. У разі припинення діяльності коаліції, нова коаліція формується в порядку встановленим цим Регламентом.
Стаття 13. Права депутатських груп та фракцій
1. Депутатські групи та фракції мають право на представництво у постійних та тимчасових комісіях ради. Перегляд складу комісії, у зв’язку з утворенням нових груп та Коаліцій фракцій в раді, можливий лише у випадках, передбачених цим регламентом.
2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошення цих осіб на засідання відповідної групи чи фракції.
3. Депутатські групи та фракції мають право обов’язкового виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.
4. Депутати та депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.
5. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи може бути проведено закрите засідання.
6. Керівництво депутатської групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи цим регламентом функцій будь – кому з членів відповідної депутатської групи.
7. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи та фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законодавством і цим регламентом функцій.
8. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи або фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про  її діяльність як офіційні від депутатської групи або фракції.
Підрозділ 3. Посадові особи ради
Стаття 14. Міський голова
1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраною відповідно до закону особу, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
Стаття 15. Секретар ради
1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
Підрозділ 4. Постійні комісії ради
Стаття 16. Постійні комісії
1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього огляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.
2. Кількість членів комісії не може бути більшою семи та меншою трьох депутатів. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.
Стаття 17. Утворення постійних комісій
1. Постійні комісії ради обираються радою у складі голови і членів комісії, з числа її депутатів не пізніш другої сесії ради нового скликання на термін її повноважень.
2. Підготовча група, яка готує першу сесію новообраної ради розглядає, узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісії, їх назв та персонального складу і готує попередні проекти рішення ради.
3. Уточнення проекту рішення ради здійснюється після формування депутатських груп та фракцій, Коаліції депутатських фракцій та отримання пропозиції від їх керівників.
4. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.
5. Під час формування персонального складу комісії  враховується бажання депутата, його профільний досвід роботи у т.ч. громадської, професійна спрямованість майбутнього члена комісії, пропозиції  депутатів, депутатських груп та фракцій, Коаліції депутатських груп та фракцій, побажання міського голови та вимоги щодо мінімальної та максимальної  чисельності депутатів в комісії.
6. Формування персонального складу постійних комісії ради відбувається з дотриманням принципу пропорційного представництва в постійних комісіях депутатських груп та фракцій.
7. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.
8. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів та членів більшістю голосів її складу, інші питання структури комісії вирішуються  відповідною комісією.
9. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.
Стаття 18. Загальні повноваження постійних комісій ради
Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначається чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.
Відповідно до компетенції, постійні комісії:
1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших юридичних актах міської ради, незалежно від суб’єкту їх внесення;
2) здійснюють загальний контроль за виконанням рішень ради, виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданні комісії чотири рази на рік;
3) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації, щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;
5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісії та готують пропозиції щодо до поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядуванні в місці;
6) у разі необхідності  публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;
7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.
Стаття 19. Права постійних комісій ради
1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:
1) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;
2) створювати експертні групи, залучати необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;
6) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;
7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України, тощо;
8) виступати організатором та брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.
2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3, 4, частини 1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.
4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.
5. Комісія, розглянувши відповідь запрошеної особи може взяти до відому інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
6. В межах компетенції щодо підзвітної раді особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.
Стаття 20. Засідання постійної комісії
1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.
2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.
3. Голова комісії після отримання звернення міського голови або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити міського голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах.
4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
5. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.
6. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.
Стаття 21. Слухання в постійній комісії ради
1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комі¬сії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.
2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.
3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.
Стаття 22. Порядок денний засідання комісії
1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій, міського голови, виконавчого комітету, чле¬нів комісії.
2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не запе¬речує більшість членів комісії.
Стаття 23. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії
1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.
4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.
7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.
Стаття 24. Протокол засідання комісії
1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом.
2. В протоколі вказується:
1) дата та місце проведення засідання комісії;
2) список членів комісії, присутніх на засіданні;
3) список запрошених на засідання комісії;
4) перелік питань, що розглядались;
5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
6) результати голосувань по кожному з рішень, з особливими думками депутатів-членів комісій, якщо такі були.
3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.
4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається відповідальним за складання протоколу на підпис голові та секретареві комісії.
Стаття 25. Спільне засідання комісій
1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, які підписуються головами комісій, або особами, що їх замінюють.
6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.
Стаття 26. Розширене засідання постійної комісії
1. За дорученням ради може проводиться розширене засідання постійної комісії ради.
2. В розширеному засіданні постійної комісії беруть участь голова та члени цієї постійної комісії, а також голови всіх інших постійних комісій ради. На розширеному засіданні можуть бути присутні інші депутати ради.
3. Головує на розширеному засіданні постійної комісії голова такої комісії.
4. Порядок проведення розширеного засідання постійної комісії має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.
5. В голосуванні при прийнятті рішення розширеного засідання постійної комісії беруть участь голова комісії, члени цієї постійної комісії та голови інших постійних комісій ради. Ухваленим вважається рішення, за яке проголосувала більшість членів постійної комісії та голів постійних комісій.
6. Протокол розширеного засідання постійної комісії підписується головою цієї комісії та головами інших постійних комісій ради із зазначенням окремих думок (якщо такі були) членів постійної комісії та голів постійних комісій.
Стаття 27. Забезпечення роботи комісій
1. Секретар ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням та тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
2. За заявкою голови комісії відповідний структурний підрозділ виконкому ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівниками для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.
3. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи комісій, рада може залучати для забезпечення діяльності комісій позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї компетенції.
Підрозділ 5. Тимчасові контрольні комісії ради
Стаття 28. Тимчасова контрольна комісія ради
1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування міста.
2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включає окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.
3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює, свою діяльність відповідно порядку, встановленого для постійних комісій ради.
Стаття 29. Створення тимчасової контрольної комісії ради
1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.
2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:
1) назву комісії;
2) завдання комісії;
3) кількісний склад комісії;
4) обраного радою голову (співголів) комісії;
5) персональний склад членів комісії;
6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;
8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;
9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.
3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата ( або пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства) або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими, він (або пов’язані з ним особи) мають безпосереднє відношення.
4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.
5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.
6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов’язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.
Стаття 30. Припинення тимчасової контрольної комісії
1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

РОЗДІЛ ІІІ. СЕСІЇ РАДИ
Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії
Стаття 31. Сесія ради
1. Рада проводить свою роботу сесійно.
2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект ухвали визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначення або затвердження посадових осіб.
Стаття 32. Скликання сесії ради
1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою відповідно до плану проведення сесії, затвердженою радою, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць, з його ініціативи. Сесію відкриває і веде міський голова.
2. Якщо сесія не скликається міським головою у строки, визначені в пункті 1 цієї статті або на його доручення сесію скликає, відкриває і веде секретар ради.
3. При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем ради сесія скликається з ініціативи третини депутатів від загального складу ради або постійною комісією ради. У цьому випадку подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради або за підписами не менше половини складу постійної комісії ради, або за підписами більш ніж половини виконавчого комітету ради з поясненням причин скликання сесією ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється у секретаря ради. Секретар зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. В разі відмови секретаря ради повідомити всіх депутатів про скликання сесії ради таке повідомлення здійснюється ініціативною групою депутатів або постійною комісією ради. Сесію, скликану за ініціативи не менше третини депутатів або постійної комісії ради або виконавчого комітету, відкриває за  дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.
4. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках-не пізніш як за день до сесії.
5. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюються через засоби масової інформації або іншим публічним способом.
Стаття 33. Відкриття та закриття сесії ради
1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради, наявність кворуму ради, та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.
3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті, .в поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
4. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включенні до порядку денного . Про закінчення сесії ухвалюється процедурне рішення.
5. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
6. При відкритті сесії та закритті сесії виконується Державний Гімн України та Гімн Баранівської громади.
Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради
Стаття 34. Лічильна комісія
1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.
2. Лічильні комісії формуються, як правило, з тьох депутатів.
3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією депутатів. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.
4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
7. Оригінали рішень лічильної комісії після закінчення пленарного засідання ради передаються секретарю ради для зберігання.
Стаття 35. Секретаріат засідання
1. Секретаріат засідання є робочий орган сесії ради, що створюється для опрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень, а також для фіксації окремих думок депутатів, що проголошені в усній формі в період обговорення зазначених проектів рішень, з подальшим включенням таких думок до протоколу засідання ради.
2. Секретаріат засідання обирається радою процедурним рішенням з числа депутатів. В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення.
3. Секретаріат засідання оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом секретаріату засідання до кінця пленарного засідання та передається секретарю ради для зберігання.
Підрозділ 3. Перша та друга сесії ради нового скликання
Стаття 36. Скликання першої сесії
Першу сесію новообраної ради скликає міська територіальна виборча комісія не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації, іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.
Стаття 37. Документи, що надаються депутату до другої сесії міської ради
1. Депутату надсилається:
1) повідомлення про час засідання сесії;
2) регламент міської ради;
3) перелік діючих постійних комісій ради і положення про них;
4) довідкові матеріали про обраних депутатів: прізвище, ім’я та по батькові. рік народження; дані про посаду, місце роботи, партійність;
5) список посадових осіб міської ради та номери їх службових телефонів.
2. Депутат   до початку сесії подає на ім’я новообраного міського голови заяву із зазначенням назв комісій, в яких він згоден працювати.
Стаття 38. Підготовча група
1. Для підготовки другої сесії новообраної міської ради утворюється Підготовча депутатська група.
2. Персональний склад Підготовчої депутатської групи формується міським головою (новообраним) з числа депутатів.
3. Підготовча депутатська група, на підставі пропозицій міського голови та депутатів ради готує:
1) проект порядку денного сесії ради нового скликання;
2) проект ухвали про перелік постійних комісій та їх функції;
3) проекти інших документів, що виносяться на сесію;
4) пропозиції щодо організації роботи засідання.
4. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.
Стаття 39. Порядок проведення другої сесії ради
1. Міський голова інформує депутатів ради про роботу Підготовчої депутатської групи
2. Засідання   проводяться за таким порядком денним:
1) обрання секретаря ради;
2) затвердження кількісного і персонального складу виконавчого комітету міської ради;
3) затвердження Регламенту ради;
4) визначення переліку, складу і функцій постійних комісій ради;
5) обрання голів постійних комісій; затвердження персонального складу комісій;
6) затвердження Положення про постійні комісії ради;
7) інформація   про створення депутатських груп/фракцій;
8) затвердження Плану роботи ради на поточний рік;
9) різне.
Стаття 40. Особливості ведення першої сесії за необрання міського голови
У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
Підрозділ 4. Порядок денний сесії
Стаття 41. Формування проекту порядку денного сесії ради
1. Проект порядку денного сесії ради  формує міський голова   на основі:
1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;
2) пропозицій секретаря ради;
3) пропозицій депутатів ради;
4) пропозицій постійних комісій ради;
5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;
6) пропозицій не менш як   третини депутатів від загального складу ради;
7) пропозицій виконавчого комітету.
До порядку денного сесії ради вносяться питання проекти рішень яких оприлюдненні
Проекти рішень які не були оприлюднені вносяться до порядку денного за рішенням ради.
Стаття 42. Затвердження порядку денного
1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого  засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання ”про порядок денний сесії ради” у такій послідовності:
a) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;
б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;
в) голосування проекту порядку денного за основу – однією третиною голосів від присутніх на засіданні;
г) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю від присутніх на засіданні;
д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту -   однією третиною голосів від присутніх на засіданні;
е) затвердження порядку денного в цілому – більшістю від складу депутатів ради.
2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи – більшістю голосів від присутніх  на засіданні.
3. Прийняття порядку денного та змін до порядку денного, а саме виключення з порядку денного  та внесення питань до порядку денного  є процедурним рішенням.
Стаття 43. Розгляд питань порядку денного
1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.
3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.
4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.
5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:
1) міським головою;
2) секретарем ради;
3) постійною комісією;
4) депутатською фракцією або групою;
5) однією третиною голосів від складу ради.
Підрозділ 5. Підготовка питань на розгляд сесії
Стаття 44. Попередній розгляд проекту рішення
1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
2.  Термінові питання можуть вноситись у порядок денний сесії за рішенням міської ради. У зв’язку з тим, що такі питання не розглядались на засіданнях постійних комісій, головуючий ставить на голосування можливі варіанти процедури їх розгляду:
-  оголосити перерву в роботі сесії, розійтись по комісіям і провести засідання комісій, – при згоді потім – повернутися до зали засідань і продовжити роботу сесії;
- оголосити перерву і провести спільне засідання комісій безпосередньо в залі засідань і при досягненні згоди із запропонованого питання, продовжити роботу сесії.
- за рішенням ради розглянути питання під час роботи сесії.
Кожна з пропозицій виноситься на голосування окремо.
3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
Стаття 45. Вимоги до проекту рішення ради
1. Текст проекту рішення ради повинен складатися з таких частин:
1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
2. Проект рішення, що планується винести на розгляд засідання сесії міської ради оформляється в паперовому та електронному вигляді та подається  спеціалісту з інформаційних зв’язків з метою оприлюднення у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3. Інженер програміст оприлюднює проект рішення на дошці оголошень та на офіційному сайті Баранівської міської ради на протязі дня, в який було надано (надіслано) відповідний проект.
Стаття 46. Узгодження проекту рішення
Виконавчий апарат міської ради узагальнює пропозиції, поправки, зауваження до проектів рішень, які розглянуті і прийняті на засіданні ради, і після доопрацювання через секретаря ради передаються виконавцям, а також органам і посадовим особам, на яких покладено здійснення контролю.  
Підрозділ 6. Пленарні засідання
Стаття 47. Розклад пленарних засідань сесії ради
1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.
2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині.
3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 14 години.
4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.
5. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.
6. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії («різне»). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.
Стаття 48. Встановлення правоспроможності кворуму засідання
1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради - 14 депутатів.
2.  Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж за два тижні.
Стаття 49. Депутатський запит
1. Депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради, а саме 1/3 загального складу депутатів, до посадових осіб ради  і  її  органів,    міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення),  районної,  обласної ради - також  до  голови місцевої  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі і подається секретареві ради не пізніше, як за три години до пленарного засідання ради. Разом із запитом депутат може подати подання про бажання включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проект якого додається до подання.
3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи до якої звернено запит . Запити щодо яких є подання оголошуються в обов’язковому порядку.
4. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
5. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті.
6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.
7. За наполяганням депутата, що вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана не менш як третиною від складу ради.
Стаття 50. Депутатське запитання та депутатське звернення.
1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
2. Запитання до керівних осіб ради її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через секретаря ради.
3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.
5. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата  місцевої  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань
Стаття 51. Головуючий на пленарному засіданні ради
1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова.
2. За відсутності міського голови, або у випадках передбачених цим регламентом, обов’язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, голова постійної комісії ради з питань регламенту – коли сесія скликана цією комісією, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках визначених Законом України «Про місцеве самоврядування» та цим регламентом.
2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається іншій особі.
Стаття 52. Повноваження головуючого
1. Головуючий на засіданні Ради:
1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради;
2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);
3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
4) організовує розгляд питань;
5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговорюванні питань;
8) ставить питання на голосування , оголошує його результати;
9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданнях;
10) робить офіційні повідомлення , а також ті , які вважає за необхідне оголосити;
11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
13) здійснює інші повноваження , що випливають з цього регламенту.
2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.
3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам, зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорювання питання.
4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється  визначеним комісією доповідачем.
Стаття 53. Розгляд процедурних пропозицій
1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань, щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
2. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний вияснити, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.
3. Доповнення процедури розгляду приймається після обговорення змін за скороченою процедурою: два в підтримку пропозиції, два – проти. Рішення приймається більшістю від присутніх на засіданні.
4. Для  визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції ,  щоб з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують  або заперечують проти неї.
5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з регламентом.
Стаття 54. Оголошення початку розгляду питання порядку денного
1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі і альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.
3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів під присутніх на засіданні.
4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.
Підрозділ 8. Порядок надання слова
Стаття 55. Регламент розгляду питання
1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповіді,, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключного слова.
2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.
3. Для виступів в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.
4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
Стаття 56. Загальний час на обговорення питання
1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше як дві години.
2. Якщо у ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.
Стаття 57. Надання слова
1. Для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.
2. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу  засідань не вносяться.
3. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
Стаття 58. Гарантоване право слова
1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на поста¬новку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується, надається слово для виступу.
3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:
- голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету;
- особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.
4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.
Стаття 59. Вимоги до виступу
1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.
2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надан¬ня йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву.
3. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, шо розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
4. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується мають бути чітко сформульованими і містити визначену по¬зицію промовця щодо цього питання.
5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні
6. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засідаю неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися  до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.
Стаття 60. Оголошення голосування
1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази «ставиться на голосування».
3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.
4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:
а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;
б) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту).
Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного
Стаття 61. Загальний порядок обговорення питання
1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);
3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була по¬ширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
4) виступ ініціатора внесення пропозиції;
5) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;
6) виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
7) виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
8) виступи депутатів, що записались на виступ;
9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
10) заключне слово доповідача;
11) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які на¬шли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
12) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
14) виступи депутатів з мотивів голосування.
2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки до своїх виступів; для цього їм позачергово надається слово.
Стаття 62. Скорочена процедура
1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:
1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;
2) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;
3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;
4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої групи та фракції.
2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.
3. У разі, коли проект рішення був всебічно і якісно обговорений у профільній комісії (комісіях), з урахуванням доповнень та пропозицій до проекту рішення, то на засіданні сесії головуючий називає порядковий номер питання порядку денного, зачитує назву проекту рішення, і ставить на голосування про розгляд цього питання за скороченою процедурою, і у разі підтримки більшістю депутатів скороченої процедури – проект рішення голосується без обговорення.
Стаття 63. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення
1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:
1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;
2) питання про неприйнятність та відкладені питання;
3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них;
4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;
5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;
6) інші питання, пропозиції поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена законом та цим регламентом.
Стаття 64. Перерви перед голосуванням
1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування цього питання голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.
2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів від загального складу ради.
3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах до 15-ти хвилин.
Стаття 65. Неприйнятність питання до розгляду
1. У ході обговорення питань депутати та члени виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність за таких підстав:
1) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;
2) їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради:
3) їх прийняття не входить до компетенції ради:
2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.
3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.
Стаття 66. Відкладення розгляду питання
1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його роз¬гляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних об¬ставин чи здійснення певних дій.
2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.
Стаття 67. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення
1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються відразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.
2. З’ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує голосуванню щодо тексту, до якого їх внесено.
3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.
Підрозділ 10. Порядок голосування пропозицій
Стаття 68. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій
1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли  і і не були відкликані.
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається радою з обговоренням.
4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться. крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
Стаття 69. Голосування альтернативних пропозицій
1. У разі коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.
2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подаль¬шого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийняття до розгляду.
Стаття 70. Голосування поправок
1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.
3. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.
Стаття 71. Оголошення суті голосування
1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.
Підрозділ 11. Прийняття рішень
Стаття 72. Прийняття рішень радою
1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:
1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;
3) звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
4) заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;
5) процедурного рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.
3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
Стаття 73. Підписання прийнятих рішень
1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.
2. Рішення ради протягом терміну визначеного частиною 1 цієї статті може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.
3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.
4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його міським головою.
5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення міським головою наданих йому повноважень.
Стаття 74. Процедурні питання
1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:
1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;
2) про проведення додаткової реєстрації;
3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;
4) про надання додаткового часу для виступу;
5) про зміну черговості розгляду питань».
6) про надання слова запрошеним на засідання;
7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;
8) про визначення способу проведення голосування;
9) про форму бюлетеня для таємного голосування;
10) про перерахунок голосів;
11) про взяття інформації до відома;
12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.
2. При виникненні сумніву чи запропонованого до розгляду питання є процедурним радою про це приймається процедурне рішення.
3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачено цим регламентом.
Стаття 75. Порядок прийняття рішення
1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів ”ЗА” від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.
2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.
3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.
5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
Стаття 76. Відкрите голосування
1. Відкрите голосування може бути поіменним.
2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутат ів, підтриманою не менш як третиною депутатів, зареєстрованих на засіданні.
3. Відкрите голосування проводиться підняттям рук за кожну альтернативу. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожну альтернативу.
4. Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної комісії списку депутатів; кожен депутат при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.
5. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.
6. За процедурним рішенням, підтриманим понад третиною депутатів зареєстрованих на засіданні, результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені.
Стаття 77. Таємне голосування
1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради, а також у випадках, для яких Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та цим регламентом таємне голосування передбачене як обов’язкове.
2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:
a) час і місце проведення голосування;
б) порядок заповнення бюлетеня;
в) критерії визнання бюлетеня недійсним:
г) порядок організації голосування.
3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретаріатом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.
4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:
а) отримує від секретаріату складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня.  Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.
Стаття 78. Обов’язковість таємного голосування
Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:
1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноваження міського голови.
Підрозділ 12. Спеціальні процедури прийняття рішень
Стаття 79. Обрання секретаря ради
1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії  міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним  міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
2. Представлена кандидатура обговорюються на засіданні ради.
Стаття 80. Відкликання секретаря
1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.
2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.
3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.
4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.
5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.
6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.
7. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.
Стаття 81. Обрання голів та членів постійних комісій
1. Рада обирає голів та членів постійних комісій більшістю голосів її складу з урахуванням бажання депутата, його профільного досвіду роботи у т.ч. громадської, професійною спрямованістю майбутнього голови/члена комісії, пропозиціями  депутатів, пропозиціями депутатських груп та фракцій, Коаліції депутатських фракцій, побажань міського голови та згоди кандидатів.
2. Рада своїм процедурним рішенням визначає одну з процедур обрання членів та голів постійних комісій:
- голосування за список голів та членів комісій;
- голосування спочатку за список голів комісій, а потім – за список членів комісій;
- голосування спочатку за список членів комісій, а потім – за голів комісій зі складу новообраних членів комісій;
- голосування по персональним кандидатурам голів та членів комісій.
Рада може визначитися щодо іншої процедури голосування.
У разі внесення узгодженого з усіма депутатськими групами та фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.
3. Список для обрання голів та/або членів постійних комісій ради повинен містити:
- назви постійних комісій;
- прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів та/або членів відповідних комісій;
- дані про партійну належність кандидатів;
- назви груп та фракцій, які висунули відповідних кандидатів.
4. У разі, коли рада спочатку обере голів комісій, перед голосуванням за список або по персональним кандидатурам членів комісій надається слово для виступу новообраним головам комісій.
5. У разі, коли голосування за списком голів та/або членів постійних комісій не привело до їх обрання, головуючий оголошує кандидатури в порядку їх надходження, яких обирають голосуванням по персональним кандидатурам.
6. Кожна депутатська група та фракція має право на пропорційне представництво в постійних комісіях ради, що включає в себе право на обрання голів постійних комісій.
7. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.
Стаття 82. Відкликання голови та членів постійної комісії
1. Голова або член постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, більшістю голосів фактичної кількості депутатів, за поданням рішення відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні, або не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.
2. Якщо питання про відкликання порушене за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
3. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів. Член постійної комісії доповідає про свою роботу в цій комісії та відповідає на запитання депутатів.
4. Рішення ради про відкликання голови або члена постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
5. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.
Стаття 83. Затвердження членів виконавчого комітету ради
1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників міського голови вносить на розгляд ради міський голова.
2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників міського голови попередньо розглядаються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.
3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. При необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим регламентом.
4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями відбувається за участі цих кандидатур, до яких депутати можуть ставити питання та отримувати необхідні відповіді.
5. Кандидати на посади заступників міського голови обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов’язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.
6. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
8. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова на наступній сесії представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.
9. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови керівників утворених радою органів підлягає розгляду і обговоренню не менше як через тиждень і не пізніше як через місяць з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам місько-голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.
10. Виконавчий комітет підзвітній і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний органам виконавчої влади.
11. Виконавчий комітет працює згідно регламенту та положенням, затвердженим міською радою.
12.Постійна депутатська комісія з питань законності та правопорядку охорони прав, свобод і законних інтересів громадян з питань регламенту, депутатської діяльності та етики має право перевірити та проаналізувати рішення виконавчого комітету на предмет законності. Дана комісія при необхідності, за поданням голови комісії, має право винести на обговорення ради рішення виконавчого комітету .
13. Про час та дату зібрання виконавчого комітету повідомляються голови фракцій та депутати обрані в одномандатних мажоритарних виборчих округах які не ввійшли в жодну з фракцій за три дні до засідання виконавчої ради.
Стаття 84. Відкликання з посад за власним бажанням
1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови.
2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.
3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов’язковим і може проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього приводу прийнято процедурне рішення ради.
Стаття 85. Дострокове припинення повноважень міського голови
Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
4) відкликання з посади за народною ініціативою;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".
{Частина друга статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 650-VIII від 17.07.2015}
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
Стаття 86. Дострокове припинення повноважень депутата ради
1. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради здійснюється по праву, без прийняття рішення міською радою з моменту оголошення на пленарному засіданні ради міським головою, чи особою, що його в цей час замінює юридичних актів, що засвідчують підстави, передбачені пп. 1-7 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
2. У випадку наявності підстав, передбачених пп. 1-2 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» рішення приймається більшістю від складу ради за висновком постійної комісії з питань регламенту ради.
3. Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснено шляхом його відкликання відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
4. Після дострокового припинення повноважень депутата ради, рада приймає рішення відповідно до виборчого законодавства.
Стаття 87. Дострокове припинення повноважень міської ради
1. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснено з відповідно до закону рішенням місцевого референдуму, Верховною радою України через призначення дострокових виборів.
2. Повноваження депутатів припиняються з обранням нового складу ради у правомочному складі.
Стаття 88. Розгляд проекту бюджету
1. Підготовка проекту бюджету є обов’язком виконавчого комітету ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради.
2. Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік, на основі інформації про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний розвиток, рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект ухвали виноситься на засідання ради міським головою за погодженням профілюючої постійної комісії з урахуванням пропозицій інших постійних комісій ради. Проект
бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.
3. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за тиждень до визначеного терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю
представника фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів ради. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію.
4. Поправки можуть бути лише такого змісту:
1) скоротити статтю видатків (доходів);
2) виключити статтю видатків (доходів);
3) збільшити статтю видатків (доходів);
4) додати нову статтю видатків (доходів).
5. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування.
6. Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.
7. Управління фінансів готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.
8. Після обговорення на голосування ставиться проект доручення щодо врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо проект такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або про повернення проекту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в профілюючу постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених в цій статті.
9. Виконавчий комітет ради протягом двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проект на затвердження.
10. Перед остаточним розглядом проекту бюджету на сесії ради бюджетна комісія ради, разом із виконавчим комітетом проводять громадські слухання з питань бюджету відповідно до норм міського статуту.
11. Питання розробки та ухвалення проекту може регулюватися бюджетним регламентом.
Підрозділ 13. Оприлюднення рішень ради
Стаття 89. Набрання чинності рішень ради
1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 20-денний термін з дня їх прийняття.
3. Інші рішення ради набувають чинності відповідно до закону та цього регламенту.
4. Уразі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом вийнятого рішення виправлення вносяться негайно юридичним відділом (юристом) виконкому, якщо невідповідності мають місце в документі, вивішеному на стенді ради.
5. У випадку, коли невідповідність виявленої в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.
Стаття 90. Оприлюднення рішень ради
1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви ради підлягають обов’язковому оприлюдненню через вивішування текстів прийнятих рішень на спеціальному стенді ради, до якого є вільний доступ мешканців міста Рішення ради публікуватися на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет. Рішення ради можуть доводиться до відома заінтересованих осіб також шляхом публічного оголошення через аудіо- та аудіовізуальні засоби масової інформації, безпосереднього доведення їх до заінтересованих осіб (усно, письмово чи іншими способами), оголошення рішень під час публічних виступів посадових осіб.
2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради.
3. Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень, для чого встановлюються години доступу до книги для бажаючих.
4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради з книги прийнятих радою рішень, з урахуванням обмежень встановлених Конституцією України та Законом України «Про інформацію», за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат необхідних для виготовлення копії і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.
Підрозділ 14. Дисципліна та етика пленарних засідань
Стаття 91. Дотримання регламенту виступів
1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.
4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.
Стаття 92. Дотримання дисципліни в залі засідань
1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим відповідно п. 8 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування».
Стаття 93. Відсутність депутата на засіданнях ради
1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.
3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.
Стаття 94. Санкції за порушення регламенту
1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загально прийнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має залишити зал.
2. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію.
3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест секретарю ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат як зацікавлена сторона участі в голосуванні не приймає. Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради.
Підрозділ 15. Протокол та запис засідання
Стаття 95. Протокол засідання ради
1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює секретар ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
2. У протоколі засідання ради зазначаються: номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
3. До протоколу засідання ради додатково включаються:
1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
2) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;
3) результати поіменного голосування;
4) повні результати голосування;
5) тексти невиголошених виступів депутатів;
6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.
Стаття 96. Запис засідання
1. Засідання ради записуються у повному обсязі на  електронний носій інформації.
2. За процедурним рішенням ради, запис окремих засідань може розшифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу засідання.
Стаття 97. Зберігання протоколів та записів
1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.
3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку встановленому для документів з обмеженим доступом.
4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.
5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами.
6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за письмовим зверненням до міського голови, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Розділ IV. Внесення змін і доповнень до Регламенту
Стаття 98. Зміни і доповнення до Регламенту
1. Зміни до цього Регламенту можуть вноситися за пропозицією міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, окремих депутатів за рішенням ради простою більшістю голосів від загального складу ради.
2. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії міської ради, до відання якої відносяться питання регламенту, депутатської діяльності та етики. Постійна комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.


Секретар ради                                                              Ю.М. Оханський

Друк E-mail