Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади
знаходиться за адресою http://otg.mrada-baranivka.gov.ua

Положення про Центр надання адміністративних послуг Баранівської міської ради

1. Центр надання адміністративних послуг Баранівської міської ради (далі – центр) - це структурний підрозділ Баранівської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається міською радою.
Центр підзвітний і підконтрольний Баранівській міській раді та її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.
4.Основними завданнями центру є:
4.1)  організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
4.2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
4.3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, затверджується Баранівською міською радою і мають відповідати законодавству України у випадку, якщо ним визначено перелік цих послуг.
На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг через центр також можуть надаватися інші адміністративні послуги.
8. У приміщенні центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення відповідно до законодавства.
9. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.
10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора центру (далі - адміністратор), який організовує надання адміністративних послуг.
11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.
12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
13. Основними завданнями адміністратора є:
14.1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
14.2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
14.3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
14.4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
14.5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
14.6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
14.7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
14.8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.
15. Адміністратор має право:
15.1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
15.2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
15.3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
15.4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
15.5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
16. Керівником центру, як виконавчого органу міської ради, є начальник центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради (далі – начальник центру).
Начальник центру призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому чинним законодавством.
17. Начальник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
17.1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
17.2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
17.3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
17.4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
17.5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
17.6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
17.7) здійснює функції адміністратора;
17.8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про центр;
17.9) на час відсутності начальника центру виконання його обов’язків покладається на одного з адміністраторів.
18. Посадові інструкції начальника центру затверджуються міським головою та погоджуються першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, адміністраторів центру затверджуються міським головою та погоджуються начальником центру.
19. Організація роботи центру здійснюється відповідно до Регламенту центру, що затверджується рішенням сесії міської ради.
20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
21. Час прийому суб’єктів звернень у центрі є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр, і становить п’ять днів на тиждень та дев’ять годин на день без перерви на обід.
22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Затверджено рішенням 6 сесії 8 скликання Баранівської міської ради № 292 від 05.05.2017 

Друк E-mail