Ukrainian Armenian Belarusian Dutch English French Georgian German Italian Polish Russian

 

На сьогоднішній день інститут державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень перебуває в процесі реформування. Згідно діючого законодавства державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводять різні уповноважені на те суб’єкти:

-          права власності на та права користування (сервітут) на об’єкти нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках; права користування ()найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; права власності на об’єкти незавершеного будівництва, а також облік безхазяйного нерухомого майна, довірче управління нерухомими майном проводиться реєстратором бюро технічної інвентаризації;

-          права власності , права користування (сервітут) земельними ділянками, права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок; права користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій) проводиться територіальними органами земельних ресурсів;

-          правочинів, іпотек, відомостей про обтяження нерухомого майна проводиться нотаріусами, реєстраторами юридичної особи, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України.

 

       З 1 січня 2013 р. функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, переходять до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації прав - Міністерства юстиції, та його територіальних органів, які є органами державної реєстрації прав. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обятжень буде здійснюватися органами державної реєстрації прав в порядку, визначеному  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

       Новий підхід щодо побудови системи органів державної реєстрації є виваженим та ґрунтується на тому, що державна реєстрація речових права на нерухоме майно та їх обятжень – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що супроводжується внесенням даних до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.Тобто державна реєстрація прав є виключно функцією держави, яка набуває і здійснює свої права та обов’язки через органи державної влади і саме тому орган державної влади і має забезпечувати реалізацію такої функції.

Державнареєстраціяречових прав здійснюватиметьсяза принципом «єдиного вікна», який полягає утому, що в одному органі будуть реєструватися всі права та обтяження на нерухоме майно, як на земельні ділянки, так і на розташовані на них об’єкти.

     Закон значно розширив перелік речових прав на нерухоме майно, які підлягають реєстрації.Згідно зі ст. 4 Закону обов"язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме:

-          право власності на нерухомемайно;

-          право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудовиземельноїділянки (суперфіцій); право господарськоговідання; право оперативного управління; право постійногокористування та право орендиземельноїділянки; право користування (найму, оренди) будівлеюабоіншимикапітальнимиспорудами, їхокремимичастинами;іпотека; довірчеуправліннямайном;

-          іншіречові права відповіднодо закону;

-          податкова застава, предметом якої є нерухомемайно, та іншіобтяження.

     При цьому, речові права на нерухоме майно, зазначені в п. 1,2 є похідними і реєструються після державної реєстрації права власності на таке майно.

     Отже, розширення переліку прав, які підлягають державній реєстрації забезпечить захист не лише власнику, а й правоволодільцям, яким належать інші речові права на це нерухоме майно.

    Не слід залишати  поза увагою і урегулювання відносин, пов’язаних з моментом виникнення права власності на нерухоме майно. На відміну від існуючогостану, відповідно до якого Цивільний кодекс України в залежності від способів набуття права власності на нерухоме майно по – різному визначає момент виникнення права власності на майно (з моменту державної реєстрації права власності на майно, з моменту державної реєстрації договору у державному реєстрі правочинів), з 1 січня 2013 року на законодавчому рівні буде встановлено єдиний момент виникнення прав на нерухоме майно. Моментом виникнення прав на нерухоме майно, які підлягають реєстрації, є момент їх реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 15 Закону датою і часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважаються дата і час реєстрації відповідної заяви в органі державної реєстрації прав. Слід зазначити, що ч. 1 ст. 15 Закону встановлено, що реєстрація заяви і прийняття рішення про реєстрацію прав є окремими етапами процедури реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Прийняттю рішення про проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передує встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію. Таким чином, момент державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і момент державної реєстрації заяви про проведення такої реєстрації співпадають за умови, що відсутні передбачені законодавством підстави для відмови у проведенні державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Детально процедура проведеннядержавноїреєстрації прав на нерухомемайно та їхобтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедура взяття на облік безхазяйного нерухомого майнарегулюється Порядком державноїреєстрації прав на нерухомемайно та їхобтяжень, затвердженимпостановоюКабінетуміністрівУкраїнивід 22.06.2011 р. № 703.

      Встановлені гарантії захисту для власників, які набули право власності до набрання  чинності Законом. Правана нерухоме майно, що виникли до набрання чинності Законом, визнаються дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації, якщо реєстрація прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на моментвиникнення прав, або якщо на момент виникнення прав діяло законодавство, що не передбачало обов’язкової реєстрації таких прав.

      Важливе значення для захисту права власності має той факт, що буде створено та забезпечено функціонування єдиної державної інформаційної системи, що міститиме відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти та суб’єкти цих прав – Державний реєстр речових права на нерухоме майно. На даний час державні реєстратори проводять тестування зазначеного реєстру.

     Безумовно, запровадження системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні забезпечить належний рівень захисту прав власності фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно, гарантованих Конституцією України, створення сприятливих умов для розвитку ринкових відносин та поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

 

 

Реєстраційна служба

Баранівського районного управління юстиції

Оголошення

Останні зміни на сайті

More news