Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади

ЙДУТЬ ТЕХНІЧНІ РОБОТИ
САЙТ ТИМЧАСОВО МОЖЕ БУТИ НЕДОСТУПНИМ

знаходиться за адресою http://otg.mrada-baranivka.gov.ua

знаходиться за адресою http://otg.mrada-baranivka.gov.ua

ПОЛОЖЕННЯ про Молодіжну раду виконавчого комітету Баранівської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Молодіжна рада виконавчого комітету Баранівської міської ради (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворений з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації місцевої молодіжної політики. Головною метою створення Молодіжної ради є формування активної суспільно-відповідальної позиції молоді, залучення її до участі у вирішенні проблем своєї громади, за для того, щоб молодь в теорії та на практиці оволодівала принципами демократичного громадянського суспільства.
У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконавчого комітету Баранівської міської ради, а також цим Положенням.

2.    ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
 Молодіжна рада діє на основі:
- законності;
- гласності та врахування громадської думки;
- захисту прав, свобод та законних інтересів молоді міста та місцевих громадських організацій;
- добровільності взяття на себе власних повноважень щодо вирішення молодіжних питань місцевого значення;
- добровільності взяття на себе делегованих виконавчим комітетом повноважень;
- колегіальності;
- виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед молоддю міста та місцевими громадськими організаціями;
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед виконавчим комітетом Баранівської міської ради.

3.    ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
-    сприяння реалізації молодими  громадянами  конституційного права на участь в муніципальному управлінні;
-    забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради;
-    навчання компетентній участі у виборах, а також процесу їх організації;
-    навчання ініціювання діяльності та активної участі у роботі громадських об’єднань (у рамках участі молоді у діяльності Молодіжної ради за такими напрямками: юридично-правовий, молодіжної політики, історія та духовність, культура та спорт, екологічний, інформаційно-освітній, антикорупційний, молодь за чесні вибори, благоустрій населеного пункту тощо).
-    навчання компетентної громадянської участі у житті місцевої громади (у ході налагодження тісної співпраці із офіційними органами місцевого самоврядування). Місцева громада стає для молоді широким полем діяльності, застосування їхніх зусиль. Саме тут вони отримують свій перший і найважливіший досвід прийняття рішень щодо суспільно важливих питань.
-    сприяння створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі в малому бізнесі та інших формах підприємницької діяльності; вивчення, систематичний аналіз і прогнозування соціальних та морально-політичних процесів у молодіжному середовищі; визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді; розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної політики, експертизи ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі; участь у підготовці проектів розпорядчих документів виконавчого комітету та міської ради, місцевих програм, віднесених до його компетенції.

4.    ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
 Молодіжна рада спрямовує свою діяльність:
1.    У громадській сфері : шляхом полегшення спілкування молоді та органів місцевого самоврядування, підвищення активності та досвідченості молоді міста, розвитку молодіжного лідерства;
2.    У соціальній сфері: шляхом залучення молоді до вирішення соціальних проблем міста, попередження розповсюдження негативних явищ, у молодіжному середовищі, участь у реалізації програм соціального розвитку міста;
3.    У економічній сфері: шляхом розвитку молодіжного підприємництва, сприяння професійному росту молодих підприємців, налагодження їх взаємовідносин з органами місцевого самоврядування. Вивчає та узагальнює стан роботи з молоддю в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності. Подає на розгляд міському голові щорічну інформацію про хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді у місті Баранівка. Готовить за дорученням виконавчого комітету та міського голови аналітичний матеріал (довідки, експертні та молодіжні оцінки, рекомендації)

5. ПРАВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
Молодіжна рада з метою виконання покладних на неї завдань має право:
-    отримувати від структурних підрозділів міської ради  інформацію, необхідну для своєї роботи;
-    утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи міської молодіжної громадської ради;
-    залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
-    організовувати та проводити конференції, збори, семінари, круглі столи, засідання.
-    утворювати у разі необхідності тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської міської ради, наукових установ та громадських організацій (за узгодженням з їх керівниками); - одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали; - вносити міському голові пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом Баранівської міської ради; аналізувати проекти розпорядчих документів виконавчого комітету щодо роботи з молоддю на відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики; складати та вносити на розгляд виконавчого комітету  міської ради, за згодою з міським головою, проекти рішень виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради.

6.    СКЛАД МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
До складу Молодіжної ради входять представники активної молоді від 14 до 35 років. В склад Молодіжної ради входять переможці конкурсного відбору. Порядок проведення якого затверджується рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради. Загальна кількість ради не перевищує 20 чоловік. Склад Молодіжної ради затверджується рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради за результатами конкурсного відбору. Голова Молодіжної ради призначається рішенням виконавчого комітету. З членів молодіжної ради обираєтьсязаступники голови,голови та члени комісій. Рішення приймається простою більшістю голосів, відкритим чи таємним голосуванням. Процедуру голосування визначає Молодіжна рада простою більшістю голосів.
Молодіжну раду очолює голова, якого призначають на один рік. На першому засіданні ради обирається заступник голови. Голова, його заступник та члени Молодіжної ради працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання. Засідання скликає голова, а у разі його відсутності - заступник. Засідання проводяться не рідше одного разу на місяць. Засіданням керує голова, або його заступник - у разі відсутності голови.
Молодіжна рада складається з комісій, які працюють зокрема з таких питань:
-    культури та дозвілля;
-    розвитку місцевого самоврядування;
-    фізичної культури та спорту;
-    охорони здоров’я та екології;
-    волонтерського руху;
-    фінансового забезпечення;
-    партнерства та міжнародних відносин;
-    інформації та зв’язків з громадськістю.

 Голова міської молодіжної громадської ради:
-    організовує діяльність Молодіжної ради;
-    скликає та організовує підготовку засідання Молодіжної ради;
-    підписує документи від імені Молодіжної ради;
-    представляє Молодіжну раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

7.    ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
Молодіжна рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою її роботи є засідання, які проводяться в міру потреб, але не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
У засіданнях Молодіжної ради можуть брати участь посадові особи Баранівської міської ради.
Голова та члени Молодіжної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер.

8.    ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.    Забезпечення міської Молодіжної ради приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Баранівської міської ради.
2.    Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються виконавчим комітетом Баранівської міської ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі пропозицій членів Молодіжної ради. Зміни щодо персонального складу Молодіжної ради затверджується виконавчим комітетом міської ради за поданням голови Молодіжної ради на основі пропозиції Молодіжної ради.

Друк E-mail