Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Баранівської міської ради

Опубліковано у Бюджет участі - 2018

Положення
про запровадження бюджетування за участі громадськості
(Бюджет участі) Баранівської міської ради  (нова редакція)

 

1.    Загальні положення
1.1 Це Положення визначає основні вимоги до організації і запровадження бюджетування за участі громади (надалі – Бюджет участі) на території  Баранівської об’єднаної територіальної громади (надалі  Баранівської ОТГ). 
1.2 Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з жителями, які проживають на території Баранівської ОТГ, створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню інфраструктури  Баранівської ОТГ та добробуту його жителів.
1.3 Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:
автор проекту – особа, яка є жителем громади (прописка,акт обстеження) та подає проект для участі у конкурсі;
куратор проекту - особа, що курує (є ментором) автора проекту, якому не виповнилося п'ятнадцять (15) років;
Бюджет участі – процес взаємодії Баранівської ОТГ та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів міста Баранівка до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на  вирішення пріоритетних проблем міста та його жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.
комісія з питань Бюджету участі (надалі – Комісія) – постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації Бюджету участі у місті Баранівка;
конкурс громадських проектів (надалі – конкурс) – процедура визначення жителями Баранівської ОТГ у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;
громадський проект (надалі – проект) – документ, який визначає суть, технічні і фінансові характеристики комплексу заходів, очікувані результати, а також необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету участі таких заходів, спрямованих на досягнення цілей, передбачених Стратегією розвитку Баранівської  ОТГ до 2020 року, зокрема на розвиток інфраструктури Баранівської ОТГ, стимулювання інноваційного та органічного соціального підприємництва;
проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів у рамках відповідних номінацій шляхом їх прямого підрахунку;
пункти супроводу Бюджету участі – підрозділ комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР» Баранівської міської ради (надалі-Агенція), а також інші відповідальні (на) особи (ба) з  числа працівників загальноосвітніх навчальних закладів, ЦНАПу, інших комунальних установ і закладів, які уповноважені виконувати функції прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проектів, голосування тощо);
електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) – інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів (у разі наявності).
    Видатки для реалізації Бюджету участі в Баранівській ОТГ  здійснюються  за рахунок доходів бюджету розвитку та доходів загального фонду бюджету Баранівської ОТГ  без урахування міжбюджетних трансфертів. Інформаційна підтримка, фаховий  та інший супровід може проводитися коштом  спонсорів, меценатів, за участі залучених на громадських засадах експертів, у інший законний спосіб.
    Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Баранівською міською радою у складі рішення  «Про затвердження змін до параметрів Бюджету участі на відповідний рік  та прогнозних обсягів Бюджету участі на  відповідні роки» й  при внесенні подальших змін  на відповідний плановий  бюджетний період та може бути зменшений або збільшений.
      Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось чотирнадцять (14) років (за умови існування куратора (ментора)), що зареєстровані та проживають на території Баранівської ОТГ  або мають паспорт, довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання у Баранівській ОТГ).

2.    Етапи Бюджету участі
2.1.    Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні етапи:
1)    затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік та прогнозних обсягів Бюджету участі на наступні за плановим два бюджетні періоди;
2)     подання проектів;
3)     оцінка і прийняття проектів для голосування;
4)     голосування за проекти;
5)     визначення проектів-переможців;
6)     реалізація проектів-переможців;
7)     звітування та оцінка результатів реалізації проектів.
2.2.    Параметри Бюджету участі на плановий рік (в окремих випадках –звітний) щорічно затверджуються Баранівською ОТГ - до 1 березня  і включають:
-    загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів-переможців у рамках загальних тематичних номінацій, а також обсяг видатків на проекти-переможці у рамках спеціальної номінації;
-    кількість підписів, що мають бути зібрані для подання проекту автором;
-    максимальну тривалість реалізації проекту;
-    максимальну вартість одного проекту;
-    загальні тематичні номінації конкурсу проектів, а також (за потреби) - спеціальну номінацію, для якої виділяється окрема квота видатків;
-    кількість Комісій та їх територіальний поділ;
-    розміщення пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний поділ;
-    терміни початку і завершення прийому проектів;
-    терміни завершення оцінки Комісіями поданих проектів та виставлення їх на голосування;
-    терміни початку і завершення голосування за проекти;
-    термін визначення проектів-переможців;
-    за необхідності інші параметри.
2.3.    Організаційні питання подання та конкурсного відбору проектів щорічно можуть встановлюватися  Баранівською  міською радою.

3.    Комісія з питань Бюджету участі
3.1.    Для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі виконавчий комітет  Баранівської  міської ради своїм рішенням створює Комісію з питань Бюджету участі (далі – комісія). Кількісний склад  комісії щорічно визначається та затверджується  Баранівською ОТГ.
3.2.    До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Баранівської ОТГ та Агенції у кількості 6 осіб та за згодою представники громадськості, наукових кіл, бізнес середовища, незалежні експерти у кількості 6 осіб.
3.3.    Основними завданнями Комісії є:
-    здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх його етапах у межах території Баранівської ОТГ, яку Комісія охоплює своєю діяльністю, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів;
- проведення оцінки і прийняття проектів для голосування;
- здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.
3.4.    Головою і секретарем Комісії призначаються особи з числа членів Комісії, які є представниками структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської  міської ради, Агенції.
3.5.    Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою, але не рідше, ніж 1 раз на місяць.
3.6.    Рішення Комісії приймаються на її засіданнях шляхом прямого підрахунку голосів, готуються секретарем Комісії, затверджуються її головою і підписуються усіма учасниками засідання. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні усі 6 членів Комісії з числа її представників. 
3.7.    Секретар Комісії є відповідальною особою по роботі з документального забезпечення  роботи Комісії, спеціаліст з комп’ютерної техніки та програмування  є відповідальним  за   роботу з  електронною системою (у разі її наявності).

4.    Пункти супроводу Бюджету участі
4.1 Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх розташування та графік роботи оприлюднюється на офіційному сайті Баранівської ОТГ протягом трьох робочих днів з дати затвердження параметрів Бюджету участі.
     4.2 Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання:
    інформаційний та методичний супровід учасників процесу;
    видача бланків проектів;
    прийняття проектів у паперовому вигляді;
    ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для голосування;
    забезпечення процесу голосування у друкованому вигляді;
    внесення у електронну систему інформації із бюлетенів голосування, поданих в друкованому вигляді.

5.    Інформаційна кампанія
5.1.    Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі відповідними структурними підрозділами Баранівської ОТГ (іншими виконавцями у рамках властивих їм  повноважень).
5.2.    Інформаційна кампанія передбачає: 
- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проектів;
- інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх терміни;
- інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування та графіку роботи;
- представлення проектів-переможців, прийнятих для голосування, та заохочення мешканців до участі у голосуванні; 
- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проектів;
- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у інформаційній кампанії;
- інші інформаційні заходи (за потребою).
5.3.    Агенція  щорічно до 15 квітня поточного року, що передує плановому, (в окремих випадках – у звітному році ) сприяє організації та проведенню публічних дискусій щодо визначення пріоритетів тематики проектів на наступний рік а також механізмів запровадження.

6.    Електронна система «Громадський проект»
6.1.    Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Бюджету участі і розміщується на офіційному веб-сайті   Баранівської ОТГ у рубриці «ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ». У випадку наявності пропозицій щодо платного користування електронною системою рішення про її застосування не є обовязковим.
6.2.    Відповідальним за супроводження (у разі безоплатного користувння) функціонування електронної системи, включаючи розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проектами, внесення голосів поданих у вигляді паперових бланків, налаштування параметрів Бюджету участі на відповідний рік та управління іншим контентом системи є управління фінансів Баранівської міської ради, Агенція та відповідальні працівники відділу діловодства та організаційної роботи.
6.3.    Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів авторами проектів (у разі застосування).
6.4.    Для створення кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії і номеру паспорта та завантаження його скан-копії (паспорту або посвідки на постійне проживання).
6.5.    Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів.
6.6.    Електронна система дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів по електронній пошті.
6.7.    Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.
6.8.    Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідними департаментами виконавчого органу Баранівка  міської ради.
6.9.    Регламент роботи електронної системи в установленому порядку затверджується відповідальним структурним підрозділом.
6.10.    У разі відсутності можливості користуватися електронною системою голосування проводиться у паперовому вигляді з обовязковим дотриманням чинного законодавства України з захисту персональних даних.

7.    Порядок підготовки проектів
7.1.    Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.
7.2.    Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.
7.3.    План заходів з виконання Проекту повинен відображати  етапи виконання проекту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проекту).
7.4.    Розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі проекту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатку та кількість сторінок).
7.5.    При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:
-    проект відповідає нормам законодавства;
-    усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені;
-    проект належить до одного з типів проектів, затверджених Баранівською ОТГ;
-    питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Баранівської ОТГ;
-    реалізація проекту планується на землях, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді,  на території будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності та відповідати затвердженій містобудівній документації;
-    термін реалізації проекту не перевищує встановлену максимальну тривалість реалізації;
-    реалізація проекту не порушує прав інших осіб;
-    реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності;
-    бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проектної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності);
-     фінансування проекту, реалізація якого передбачена  на території або об’єктах, що перебувають у власності ОСББ, здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів Бюджету участі та коштів членів ОСББ у розмірі не менше 30 % загальної вартості проекту;
-    фінансування проектів, спрямованих на стимулювання соціального підприємництва, здійснюється за умови органічного характеру виробництва та залучення не менше 30% персоналу віком молодше 30 років.

8.    Порядок подання проектів
8.1.    Проект подається автором у електронному (у електронній системі) або паперовому (у пунктах супроводу Бюджету участі) вигляді. У разі відсутності можливості застосувння електронної платформи проект подається  у письмовому вигляді до Агенції або до інших пунктів супроводу.
8.2.    Проект подається разом з підписами підтримки проекту у кількості осіб, встановлених Баранівською ОТГ, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.
8.3.    Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу паспорту громадянина України (посвідки на постійне проживання в Україні) та згоди на обробку персональних даних. При поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер зазначених документів до електронної системи та прикріплює їх скановану копію (за можливості).
8.4.    Проекти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, передаються до Агенції  щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий проект.
8.5.    Агенція у разі можливості забезпечує внесення у електронну систему проектів, поданих у паперовому вигляді протягом трьох робочих днів з дня отримання таких проектів.
8.6.    Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування подавши про це письмову заяву.
8.7.    Баранівська ОТГ сприяє публічному обговоренню поданих проектів та надає можливість автору або уповноваженій ним особі, представити проект у ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз проекту. Внесення можливих поправок до проектів за результатами обговорення можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

9.    Оцінка і відбір проектів
9.1.    Відповідальний структурний підрозділ здійснює попередню оцінку з метою перевірки поданого проекту на предмет:
-    відповідності найменування та ідеї проекту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі;
-    повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення;
-    відповідності підписів підтримки проекту установленим вимогам;
-    відповідності цензурі.
У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, Секретар комісії або уповноважена ним особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект. У іншому випадку – проект  відхиляється.
9.2.    За результатами попередньої оцінки усіх поданих проектів відповідальний структурний підрозділ протягом 5 робочих днів приймає рішення про недопущення до оцінки Комісією проектів:
-    які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;
-    автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи у проекти.
    Зазначені проекти вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного доступу.
9.3.    В міру отримання проектів відповідальний структурний підрозділ:
- визначає щодо кожного проекту, що пройшов попередню оцінку, відповідальний структурний підрозділ за галузевою ознакою та вносить цю інформацію у електронну систему разом з результатами попередньої оцінки усіх проектів;
- розподіляє подані проекти, що пройшли попередню оцінку, рівномірно між Комісіями у порядку затвердження цих Комісій.
9.4.    Проекти, що пройшли попередню оцінку, оприлюднюються у електронній системі (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), а їх скановані копії надсилаються кожному члену відповідної Комісії, яка здійснює їх оцінку, та відповідальному структурному підрозділу.
9.5.    Управління фінансів спільно з відділом  бухгалтерського обліку та економічного розвитку,  інвестицій  та закупівель  і Агенцією  протягом 20 днів з дня отримання сканованої копії проекту, що пройшов попередню оцінку, здійснює оцінку проекту на предмет його відповідності законодавству та реалістичності і достатності бюджету проекту для його практичної реалізації та подає Комісії звіт про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
9.6.    Комісія протягом 10 днів з дня отримання звітів про аналіз відповідності проектів законодавству та можливості їх реалізації від відповідальних структурних підрозділів приймає висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою, згідно з додатком 3 до цього Положення.
9.7.    У разі, якщо документи проекту не містять інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, проект може бути відхилений у ході оцінки відповідальним структурним підрозділом та/або Комісією і відправлений автору на доопрацювання. Доопрацювання і повторне подання проекту може бути здійснене не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування за проекти.
9.8.    При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.
9.9.    У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті. 
9.10.    Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.
9.11.    Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин:
-    автор проекту надав неправдиві відомості про себе;
-    проект суперечить законодавству України;
-    у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;
-    проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та / або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Баранівської ОТГ);
-    проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;
-    реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності (крім ОСББ та проектів соціального підприємництва);
-    у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту;
Проекти, щодо яких Комісією здійснено обґрунтований висновок щодо не виставлення їх на голосування, участь у голосуванні брати не можуть.
9.12.    Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісій, публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку голосування.
9.13.    Списки усіх проектів, що оцінювалися Комісіями, з відповідними результатами такої оцінки разом із звітами про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації надаються міському голові для ознайомлення.
9.14.    Скановані заповнені карти оцінки проектів разом із звітами про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації розміщуються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Баранівської ОТГ.
9.15.    Рішення Комісії щодо обґрунтованої відмови у виставленні проекту для голосування не може бути оскаржене в судовому порядку.

10.     Голосування за проекти
10.1 Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.
10.2 Одна особа може проголосувати не більше, ніж за два проекта.
10.3 Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній системі за допомогою авторизації мешканця Баранівської ОТГ через електронну пошту і введення ним серії та номеру свого паспорту громадянина України (посвідки на постійне проживання);за допомогою ID-картки,або з застосуванням електронного підпису.
10.4 Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення бланку голосування з обовязковим наданням згоди на обробку персональних даних. Голосування за проекти у День міста (у відповідні дати наступних років) здійснюється шляхом надання присутньому у пункті супроводу Бюджету участі (палатка з розміщеною у ній  рекламою проектів та урною)  відповідальному працівнику Баранівської міської ради власних реквізитів (номер телефону + паспорт + інші документи що посвідчуюють особу та факт її проживання (прописку) у Баранівській ОТГ). Відповідальна особа  за наявності підтвердних документів та згоди на використання персональних даних, допускає особу, що хоче проголосувати, до урни.
10.5 Бланк голосування можна отримати шляхом:
    роздрукування його із електронної системи;
    отримання його паперової форми у пункті супроводу (палатка з агітаційним матеріалом у День міста, приміщення бібліотечних закладів відділу культури, сімї, молоді та спорту, приміщення ЦНАПу, Агенції).
10.6 Голосування не може тривати менше 15 календарних днів.
10.7 Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів супроводу Бюджету участі, вносяться до електронної системи (платформи) адміністратором (ами) щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий такий голос.Виключенням може бути голосування на День міста, коли голоси у разі їх надання в великій кількості вносяться відповідальними працівниками (адміністраторами) на протязі 3-х  календарних днів.
10.8 Голосування проводиться  упродовж  доби  згідно рішення «Про затвердження змін до параметрів Бюджету участі на 2017 рік та прогнозних обсягів Бюджету участі на 2018 – 2020 роки (нова редакція)». Останнім днем голосування визначається 22 вересня  кожного року  (включно), або наступний день  у разі якщо дата припадає на  вихідний  до 17.00 (включно).

10.9. При встановленні результатів голосування (підведенні підсумків) автор (або його повноважний представник) має право бути присутнім  на засіданні комісії. Упродовж усього терміну голосування автор (або його повноважний представник) може пересвідчитися у  достовірності внесення голосів до електронної платформи.

10.10. Куратор особи, що подає проект маючи повних 14-ть років, постійно співпрацює з такою особою (автором) та неухильно дотримується Положення про Бюджет участі та параметрів провадження бюджету участі. Особа, що має повних 14-ть років має право голосувати за проекти лише за наявності паспорта.

11.Визначення переможців
11.1 Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці (у тому числі у рамках спеціальної номінації, якщо така передбачена) та формує їх списки.
11.2    Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановлених обсягів Бюджету участі для загальних та спеціальної номінацій на відповідний рік, як правило, не включається до списку проектів-переможців.Може бути включений, як виключення (зважаючи на велику соціальну значимість).
11.3    За результатами голосування відповідальний структурний підрозділ виконавчого органу Баранівка міської ради  протягом 5 робочих днів після закінчення голосування:
-    забезпечує передачу проектів-переможців у загальних та спеціальній номінаціях та останніх за рейтингом проектів, що виходять за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, відповідальним структурним підрозділам;
-    публікує список проектів-переможців у загальних та спеціальній номінаціях на офіційному веб-сайті Баранівка міської ради і формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів.

12. Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі бюджету міста  Баранівка
12.1    Відповідальні структурні підрозділи Баранівської ОТГ включають показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців, що належать до їхньої компетенції, до відповідних бюджетних запитів, а управління фінансів – до проекту бюджету міста Баранівка на плановий (у окремих випадках звітний) рік та документів, що до нього додаються.
12.2    Такі показники можуть бути зменшені або перерозподілені під час розгляду та затвердження рішення про бюджет  Баранівської ОТГ на відповідний рік.
12.3    Відповідальний структурний підрозділ Баранівської ОТГ, до компетенції якого належить останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, готує інформацію щодо нього, необхідну для прийняття  радою рішення щодо включення його до складу видатків бюджету   Баранівської ОТГ  на плановий рік.
12.4    Рішення щодо реалізації або не реалізації останнього за рейтингом проекту, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі,  може прийматися Баранівською ОТГ при розгляді та затвердженні проекту бюджету на плановий рік.
13. Реалізація проектів та звітність
12.5    Після затвердження в установленому порядку бюджету  Баранівської ОТГ, відповідальні структурні підрозділи забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства.
12.6    Відповідальні структурні підрозділи готують звіти:
1) узагальнений про стан реалізації проектів за формою згідно    додатку 5 до Положення у такі терміни:
оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним.
2)     про реалізацію кожного проекту Бюджету участі, що  подаються на 30 день після завершення реалізації відповідного проекту.
12.7    Звіт включає в себе:
-    загальний опис результатів проекту;
-    що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином;
-    опис робіт, які було проведено, їх послідовність;
-    фактичний термін реалізації;
-    фактичний бюджет;
-    фото-звіт результату.
12.8    Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Бараніської ОТГ протягом п’яти робочих днів з дня їх підготовки.

13. Особливості проведення  Бюджету участі починаючи з  2018 року
У зв’язку з тим, що  фінансова спроможність Баранівської міської ради не дозволяє платно користуватися електронною платформою «Громадський бюджет»,  Бюджет участі - 2018  може провадитися без застосування вищезгаданої платформи. Окрім того, фокусування напрямків проекту змінюється відповідно до Стратегії розвитку  Баранівської міської обєднаної територіальної громади, яку  затверджено рішенням 16-ї сесії 8-го скликання від 22 грудня 2017 року № 788.  З огляду на створення  комунальної установи міської ради  КУ «Агенція місцевого органічного розвитку –«АМОР»» фаховий супровід  процесу бюджетування за участі громадськості у 2018 році та   окремих його етапів (процедур), може провадитися працівниками Агенції.


Друк